Szlachta ujezdu poczepowskiego (1620-1641)

Mapa ujezdu poczepowskiego.

Podaję spis szlachty ujezdu poczepowskiego dla ogólnej korzyści czytelników. Naturalnie nie jest to spis pełny ani do takiego nie pretenduje. Będzie też uzupełniany, gdyż dokumenty nie zawsze podają w jakim ujeździe majątek się znajduje, trzeba to dopiero ustalić.

Większość majątków, których lokalizacja jest znana, znajduje się we wschodniej części ujezdu poczepowskiego, gdyż zachodnia w znacznej mierze nadana została Mikołajowi Abramowiczowi.

Mapa sporządzona została na bazie sowieckiej setki, mapy trójwiorstowej oraz mapy Chrzanowskiego. Mapy sowieckie starodebszczyzny obfitują w przedziwne nazewnictwo. Pojawiają się miejscowości o takich nazwach, jak „Pierwomajskij”, „Oswobożdjenje”, „Krasnyj Oktiabr” itp. które zostały wprowadzone po rewolucji. Z kolei mapy trójwiorstówki nie obejmują całości powiatu starodebskiego, nie są też zbyt dokładne. Niektóre nazwy można za to znaleźć na mapie Chrzanowskiego.

Używane skróty:

ML – Metryka Litewska

HS1 – Heneralnoje Slidstwo tom 1

Krzysztof Jankowski, dn. 29 12 1620, Nadanie derewni Horodniki (Огородники) nad rzeką Ordyńce po Dmitrze Truchoninie Bransczeninie, derewni Sapirakinia (Saprahinca, Супрягино) nad rzeką Czerobrą (Чороборка) po Iwanie Ofanasowiczu Bołtynie, derewni Rahozino (Рагозино) nad rzeką Kością (Коста) po Dmitrze Ściepanie Niejełowych, prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. Patrz także: http://smolensk.alchymista.pl/danina-krzysztofa-jankowskiego/ ML 97, 118v

Mikołaj Abramowicz wojewodzic smoleński, pułkownik królewski, dn. 24 04 1634, Nadanie Mikołajowi Abramowiczowi słobody Mhlin włók 500 prawem lennym wieczystym. W skład dzierżawy wg HS1, s. 462 wchodziło sioło Ormino (ukr. Орміно), derewnia Czeszujki (ukr. Чешуйки), sioło Wysokie (ukr. Високое), sioło Kostynycze (ukr. Костиничи, Костяничи), sioło Łopazna (ukr. Лопазна), sioło Semki (ukr. Семки), sioło Lalicze (uk. Ляличи) i derewnia Sanniki (ukr. Санники). ML 110, 358

Daniel Berżański, dn. 7 03 1635, Przywilej dla Daniela Berżańskiego na dochodzenie sądowe prawa do derewni Kisielowo, Horymno (Chotyno) nad rzeką Usą i inne „pustowszczyzny” po nie spełniającym powinności obronnych Macieju Godaczewskim ML 108, 342

Jan Bychowiec, dn. 29 12 1620, Nadanie derewni Bobynicze dwoje [?] (Babinicze na mapie Chrzanowskiego, na mapie sowieckiej Басиничи) nad rzeką Worobiejną (Веробейня), derewnię Nierdelicy (może Gnieździlicze na mapie Chrzanowskiego) po Dmitrze Tutkieninie na rzece (tu w tekście okienko), derewnię Polanki po Stepanie Rakowskim, prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. ML 97, 265v

Aleksander Chełchowski, dn. 05 03 1635, Przywilej dla Aleksandra Chełchowskiego na dobra po zdrajcy Olizarze Iwanowiczu, a mianowicie pustosz Koreniowo (Korzeniowo?), prawem lennym wieczystym. ML 108, 337

Hrehory Dołmat, dn. 30 12 1620, Nadanie dodatkowych gruntów Hrehoremu Dołmatowi. Król oznajmia, że już nadał mu derewnię Żórawki (ros. Журавка) po synu bojarskim Jakowie starym, derewnię Telaszy (ros. Телеши), Trzeciaki (ros. Третьяки) i derewnię Nadyna (ros. Надинка) po synu bojarskim Ihnacie Marcinowym. Okazało się jednak z inwentarza komisarzy smoleńskich, że w Żórawkach i Telaszach pewien syn bojarski Mienszy Lwow miał swoją część, zatem król zgodził się również i tę część nadać Dołmatowi, na tych samych prawach co w pierwszym przywileju. ML 97, 126

Aleksander Eysimont, dn. 17 09 1633, Zatwierdzenie Aleksandrowi Eysimontowi posiadania pustoszy Uścinowo (Устинова), Szawalino, Szawienki (Sawinki na mapie Chrzanowskiego) po Piotrze Jachimonowie bojarzynie, prawem lennym wieczystym. ML 110, 179

Maciej Godaczewski, dn. 29 10 1620, Nadanie derewni Kisielowo nad rzeką Biełoczą po synie bojarskim Iwanie Paszkowym, a po Konstantynie Paszkowie i Wasylu Ilwowu [?] derewnię Chotyno nad rzeką Ussą (Уса), prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. Rzeka Usa oznaczona na mapie (północno-wschodnia część ujezdu), ale miejscowości nie znalazłem. ML 97, 255

Jan Gronowski, dn. 3 07 1636, nadanie derewni Łyczewo (Лучева) nad rzeką Bobrzykiem oraz derewni Białe nad rzeką Kostą, a także pustoszy Kusino, Zieromna „i insze pustoszy do nich należące” po nieboszczyku bezpotomnym Wawrzyńcu Pokańskim (Poliańskim?), prawem lennym wieczystym. ML 108, 521v

Homel miasto (woj. mińskie), wg informacji z 1729 roku sioło Trościan (ukr. Тростан, Ближная Тростан) we włości czołchowskiej należało do miasta Homel. Heneralnoje slidstwo t. 1, s. 396. HS1, 396

Krzysztof Januchnowicz, dn. 23 02 1634, Nadanie dla Krzysztofowi Januchnowiczowi dóbr po zdrajcy Iwanie Kakorze derewni Pokonie (Поконь) nad Ipucią (Ipuć, Ипуть) w ujeździe popowogórskim, także po innych zdrajcach: Ilii Wiszkowatym, Oleksieju Hrymiakinie, Wasylu Chlebowie (nazwy miejscowości niepodane), a do tego pustosz Korzeniewo (Корнева) w ujeździe poczepowskim nad rzeką Kustą (Kościa, Коста), prawem lennym wieczystym. ML 108, 82v

Dadźbog Kierło poczepowska, dn. 10 11 1629, Nadanie horodziszcza Poczepowo (Почеп) prawem lennym wieczystym ML 099, 610v

Gabriel Kierło, dn. 13 12 1636, Zatwierdzenie dla Gabriela Kierło i matki jego Krystynie Wołłowiczównie małżonce Mikołaja Tryzny pisarza WKsL dóbr Poczepow z wszystkimi przynależnościami, prawem lennym wieczystym. W przywileju czytamy, że Kierło ma otrzymać nie tylko te dobra, które już są w ramach dóbr poczepowskich, lecz także „te od państwa moskiewskiego przez komisarze od Poczepowa rekuperowane”. ML 108, 551

Jan Kocioł, dn. 17 02 1635, Nadanie Janowi Kotłowi sieliszcza Makarowo (Макарово) z pustoszą nad rzeką Sudością (Судость) po niejakim Michajle Niewerowie, który się „do Moskwy z żoną i z dziećmi przedał”, prawem lennym wieczystym. ML 108, 309v

Andrzej i Wojciech Kotowscy, dn. 30 10 1620, Nadanie Andrzejowi Kotowskiemu derewni Czarnobabcy (Чернобабки) nad rzeką Derewiejną po synu bojarskim Wasylu Prokofieju Illwowym, derewni Miłaszowo (Милашово) nad rzeką Kościcą (Костица) po Piotrze Kuźminym, derewni Olszyno (Волжино) nad rzeką Ussą (Уса) po synach bojarskich Mordwinowych, a Wojciechowi Kotowskiemu młodszemu derewni Dziemianowo (Демьяново) nad rzeką Kościcą (Костица) po Hrehorym Ilmowym, prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. Wg informacji z 1729 roku sioło Demianki (ukr. Демянки) należały do Abramowicza, który osadził tu niejakich Denisa i Miliuszka, por. HS 1, s. 432 ML 97, 205v

Kozacy poczepowscy, dn. 8 04 1625, Nadanie kozakom poczepowskim na koni 50 włók 200, po 4 włóki na „koń” jeden, także place w zamku na pobudowanie domów i ogrody za zamkiem Poczep, z wolnizną na lat 6, z chorągwią w kolorze czerwonym z krzyżem białym. Mają być pod władzą „przełożonego” zamku Poczep (kapitana?). Mają obowiązek pełnienia służby kozackiej i straży na zamku kolejnej, gdzie im będzie ukazana. Sądzić się mają prawem i statutem, którym sądzą się kozacy przez starostę, w niebytności kapitana odprawowane być mają. Co kwartał mają odbywać popisy. Król nie będzie ich przymuszać do noszenia listów królewskich. W razie dłuższego oblężenia mają otrzymywać żołd po 8 zł na koń ze skarbu za każdą ćwierć. Brak informacji gdzie dokładnie były ich daniny, sądzić jednak trzeba, że w pobliżu miasta Poczep, tak jak to było z kozakami pod Smoleńskiem. ML 101, 242v

Jan Kozaryn, dn. 21 04 1638, Zgoda dla Jana Łopińskiego na zrzeczenie się dóbr na rzecz Jana Kozaryna. W skład dóbr wchodzi derewnia Kołodnia (Колодня), wieś Wysoka, mają być dzierżone prawem lennym wieczystym. ML 108, 612v

Andrzej Krajewski, dn. 30 12 1620, Nadanie derewni Hłazowo (Глазово) po synu bojarskim Fiedorze Nieczaju Rakozinnym, sieliszcza Dimowy nad rzeką Bołoczyną po Iwanie Byskonnym, prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. ML 97, 200v

Adam Kuczyna, dn. 29 10 1620, Nadanie derewni Bołotiechowo (Болотьхово) nad rzeką Pies (Пяс) po synu bojarskim Arole Andrzejowi Klimoszynie, derewni Rohow (Рогово) nad rzeką Sadością (Судость) po Hryhorym Bajkaczkarowie i Fiedorze Konstanynie, prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. Lokalizacja Rohowa niepewna, gdyż miejscowość o tej nazwie jest oddalona bardzo na południe od Bołotiechowa. Bołotiechowo i Rohowo oznaczone na mapie. ML 97, 259

Adam Ludowicz, dn. 29 10 1620, Nadanie derewni Harabocze (Хоробочи) nad rzeką Arabocią i Bołocienką po synie bojarskim Fiedorze Timofiedorowiczu Słamardim, derewi Kulniowo (Кульнева) po Aleksandrze i Wasylu Niebolszych nad rzeką Pies (Пяс), prawem lennym wieczystym,z placem w Poczepie. ML 97, 207

Jan Kazimierz Łopiński, dn. 05 10 1633, Nadanie Janowi Kazimiеrzowi Łopińskiemu dóbr po zdrajcach Iwanie Wysockim wieś Wysoka (Высокая), a po Krzysztofie Matwiejewiczu Chunciewiczu i Fiedorze Szejeckiej żonie jego derewnię Kołodnia (Колодня), prawem lennym wieczystym. ML 110, 196v

Aleksander Masalski, dn. 19 09 1633, Nadanie Aleksandrowi Masalskiemu dóbr Tupalcy (Туболцы), Moskowo (Moszkowo, Машкова), Iwaskowo (Ивашкова), Habastowo (Hubastowo, Губостово), Iwaskiewicze, Kuźmanowo, Onochowo (Онохово), Strychowo, Czernichowo, które dzierżyła Elżbieta Puzynianka Zylska (Rylska?), małżonka Aleksandra Wilczka „wtórego”, prawem lennym wieczystym. UWAGA! Dobra te otrzymał w 1639 roku Aleksander Wilczek, toteż treść dokumentu jest niezrozumiała. Być może błąd kancelarii. ML 110, 183v

Mhlin miasto, Przywilej dla miasta Mhlin na prawo magdeburskie ML 099, 685

Jakub Millanowski, dn. 30 09 1633, Nadanie Jakubowi Milanowskiemu dóbr po zdrajcach Suchodolskim, Czupkowie, Czemesie i po Andrzeju Krajewskim: 1. słobodki Miszkowo i Czortonczyca po Suchodolskim; 2. Czupkowicy po Czupkowcach; 3. Rzeszotki i Demianki po Czemesie; 4. ku temu obrąb smoleński Rojewszczyzna, 5. Hłozowo (Hłazowo, Глазово) po Jędrzeju Krajewskim w ujeździe poczepowskim, prawem lennym wieczystym. ML 110, 180

Krzysztof Molski, dn. 13 03 1641, Nadanie derewni Bliźnica nad rzeką Kostą (Коста), derewni Bałykino nad tąż rzeczką, połowy Rochaczewki, derewnią Kazano[wo?] (Козанова) nad rzeczką Bobrykiem i innych, po Andrzeju Krasowskim (Krajewskim?), prawem lennym wieczystym. ML 108, 816v

Józef Nieszyk vel Nieszyka, dn. 30 12 1620, Nadanie derewni Żłobino (Злобинка) nad rzeką Niemołodwą (Немолодва), po bojarzynie Wasylu Prokopowym, derewni Orminо (ukr. Вормин, ros. Ормино) po Andrzeju Radzikowie „Chodzikowych Potakowa Kroszowym”, derewni Romodanowo (Чемоданова) nad rzeką Bobrzykiem na granicy z Kościelskim i zawalipucińskim (Завалипутье), sieliszcza Bacharycze (Бохаричи) polunajanowym [?] nad rzeką Kosią (Коста), sieliszcza Kazanowskie (Козанова) po Andrzeju Iwanowym Kartaszowym, prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. ML 97, 128

Jarosz Opacki, dn. 27 10 1635, Nadanie derewni Bałakinowo i Rudno (Рудня?) po zdrajcy Wasylu Sołakinie. ML 108, 449v

Mikołaj Pacewicz Koniuszewski, dn. 26 03 1626, Zgoda króla na przekazanie komukolwiek derewni Haraboczy (Harabocze, Хоробочи) nad rzeką Haraboczą i Bołoczeńskie, derewni Kulnojczy (Kulniowo, Кульнево), placu w zamku poczapowskim, ML 099, 588v

Mikołaj Pacewicz Koniuszewski, dn. 04 09 1624, Nadanie Mikołajowi Pacewiczowi Koniuszewskiemu dóbr po Adamie Ludowiczu, które miał po synie bojarskim Fiedorze Tymo Fiedorowiczu Slamardym derewni Harabocze (Хоробочи) nad rzeką Haraboczą i Bołoczenką, derewni Kulnowia (Kulniowo, Кульнево) po Aleksandrze i Wasylu Niebolszych na rzece Pies (Пяс) oraz placu w zamku poczepowskim, prawem lennym wieczystym. ML 101, 87v

Poczep miasteczko, dn. 16 02 1637, Mikołaj Tryzna pisarz WKsL, podskarbi ziemski oraz starosta błudnieski, ożski i przełomski wnosi prośbę w imieniu małżonki swej Krystyny Wołowiczówny, 1-voto Kierłowej, i syna jej Gabriela Kierło, aby w Poczepie ustanowiono dwa jarmarki: jeden na Świętego Illa, a drugi na święto Streteia Bohorodycy, według starego kalendarza. Handlować mają prawo ludzie „jakiejkolwiek płci, stanu i kondycji”, kupcy, kramarze. Przywilej nadany na sejmie walnym. ML 108, 556v

Wawrzyniec Poliański, dn. 29 12 1620, Nadanie derewni Tyczowo po Andrzeju Anion [?] na rzece Bobrik, derewni Biała (Беловск?) po Pawuku Ilwowym na rzece Kostie (Коста), sieliszcze Derewnia po Mikiforze Szeickim, sieliszcze Usoszki (Сошки) po Piatym Wojanowem nad rzeką Wierubiejną (Werebejna, Веробейня), derewnię Mierzyno po Fedorze Szemierdinie na rzece Boloczyszczy, prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. ML 97, 262

Zygmunt Karol Radziwiłł kawaler maltański krajczy WKsL, oberszter królewski, dn. 09 05 1634, Zgoda dla Zygmunta Karola Radziwiłła krajczego WKsL na ustąpienie dowolnej osobie (pozostawiono okienko) „włók in genere trzysta, to jest sto włók na osadę i pasznię zgodnych a dwieście lasu na robienie towarów”, prawem lennym wieczystym. ML 108, 145v

Zygmunt Karol Radziwiłł kawaler maltański krajczy WKsL, oberszter królewski, dn. 09 05 1634, Przywilej dla Zygmunta Karola Radziwiłła krajczego WKsL na robienie towarów leśnych w ujeździe poczepowskim, bezterminowo. ML 108, 146

Zygmunt Karol Radziwiłł kawaler maltański, krajczy WKsL, oberszter królewski, dn. 15 04 1634, Nadanie Zygmuntowi Karolowi Radziwiłłowi krajczemu WKsL „włók in genere trzysta, to jest sto włók na osadę i pasznia zgodnych, a dwieście lasu na robienie towarów”. Prawem lennym wieczystym. ML 108, 114

Rewun (ukr. Ревун), wg informacji z 1729 roku sioło Michajłowsk (ukr.Михайловско) w sotni bakłańskiej nalezało do niejakiego Rewunia, por. HS1 s. 486. HS1, 486

Hrehory Sienkiewicz, dn. 29 12 1620, Nadanie derewni Korotkie (Короткая) nad rzeką Turzym [?] po Iwanie Oleksiejowym, derewni Harpowa nad rzeką Derewienką po Wasylu Prokopowiczu Ilwowym, derewni Wialhy nad rzeczką Nalotnią po Tymofieju Marcinowym, derewni Tarutyno (Тарутина) nad rzeką Uścią (Уса) po Fedorze Szamartym i po Hryhorym Bajkaczkarowym, prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. Patrz także: http://smolensk.alchymista.pl/danina-krzysztofa-jankowskiego/ (Czesława Jankowskiego pt. Powiat oszmiański: materiały do dziejów ziemi i ludzi cz. 2, Petersburg 1897, s. 279-282) ML 97, 127

Jan Skłonsuć Berzański, dn. 05 09 1633, Nadanie Janowi Skłonsuciowi Berzańskiemu derewni Barsczowo (Борщево) i Wrancy (Врянцы) po zdrajcach Hawryle Myrinowym, a po Krzysztofie Biedrzychowskim Horodniki i Radozin, prawem lennym wieczystym. Wg informacji z 1729 roku Barszczowo (ukr. Борщево) miało być jakoby we władaniu szlachcica Raczyńskiego, który „в нем… живал”, por. HS1, s. 420-421. ML 110, 166

Siemion i Fiedor Skrabin, dn. 25 03 1635, Zgoda dla Pawła Wadaszyńskiego na przekazanie derewni Szeiczy inaczej Woropanowo, derewni Zawalipucie (Завалипутье), derewni Horbaczy (Harabocze, Хоробочи) na rzecz Siemiona i Fiedora Skrabinów, prawem lennym wieczystym. ML 108, 399v

Andrzej Sobota Krasowski, dn. 13 09 1633, Nadanie Andrzejowi Sobocie Krasowskiemu (Krajewski?) dóbr po zdrajcy Wasylu i Kiryle Szalychinach derewni Plisniczy z pustoszą i innymi, prawem lennym wieczystym. Miejscowość niezidentyfikowana. ML 110, 174

Stanisław Staniszewski, dn. 29 12 1620, Nadanie derewni Orzechowo (Рюхово) po synu bojarskim Siemionie Paczkowym, derewni Czerniczyno (na mapie Chrzanowskiego Czerniżewo, na mapie sowieckiej Чернятка) po Mikicie Sawinie, prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. Nieco bardziej na północny zachód na mapie Chrzanowskiego widnieje Folwark Czernetczyna, jednakże skojarzenie miejscowości Рюхово i Чернятка daje większe prawdopodobieństwo prawidłowej lokalizacji. ML 97, 261

niejaki Szabłowski, dn. 26 02 1637, Zgoda dla Gabriela Kierło na przekazanie dóbr Szmatowo z 3 włókami gruntu na rzecz nieznanego z imienia pana Szabłowskiego. ML 108, 561v

Nikifor Szejecki, dn. 17 04 1625, Nadanie Nikiforowi Szejeckiemu uroczyska Ogrodniki, „gdzie teraz kilka poddanych mieszka”, włók 10, we włości poczepowskiej w nagrodę za dochowanie wierności królowi podczas gdy mieszczanie i kozacy uchodzili do Moskowian, prawem lennym wieczystym. Miejscowość niezidentyfikowana. ML 101, 273

Jan Szypulski, dn. 26 02 1637, Zgoda dla Gabriela Kierło na przekazanie 3 włók pustych nad rzeką Sudością (Судость) zwanych Hromyki na rzecz Jana Szypulskiego. Miejscowość niezidentyfikowana. ML 108, 558v

Rafał Ujejski, dn. 09 09 1636, Nadanie dóbr Sotnikowo i derewienki Rubcowo (Рубча) po zdrajcy Romanie Mikulinie, prawem lennym wieczystym. ML 108, 547

Paweł Wadasyński (Wadaszyński), dn. 23 08 1633, Nadanie Pawłowi Wadaszyńskiemu dóbr po zdrajcach Siemionie i Fiedorze Skrabinach bojarach, derewni Nizinki, Skolkono pustosz, Natanowsczyzna, a po Nikiforze Afanasowiczu Szieckim w ujeździe poczepskim derewnię Szejczy, derewnię Zamalipusy (Zawalipucie, Завалипутье), Horbacze (Harabocze, Хоробочи), prawem lennym wieczystym. Uwaga! Najwyraźniej informacja o zdradzie Skrabinów była nieprawdziwa, skoro w 1635 roku Wadaszyński przekazał im Zawalipucie i inne miejscowości. Niepewna jest również informacja o Zawalipuciu, które wg innego dokumentu w 1634 roku zostało nadane Maciejowi Ruckiemu. ML 110, 148v

Paweł Wadaszyński (ukr. Вадашинский), dn. 1648, Informacja z 1729 roku o tym, że sioło Mieżenki (ukr. Меженки) przed 1648 rokiem należało do niejakiego Pawła Wadaszyńskiego, szlachcica prawosławnego. Miejscowość niezidentyfikowana. HS1, 481

Aleksander Wilczek, dn. 11 04 1636, Nadanie Aleksandrowi Wilczkowi dóbr, które trzyma dożywotnio jego żona Halszka Puzynianka, a mianowicie dworu Hubastowo (Губостово) i derewni Onochowo (Онохово) z pustoszami i siedliskami. Do tego place dwa w zamku i mieście Poczepie z ogrodami dwoma na posadzie. Prawem lennym wieczystym. ML 108, 480

Aleksander Wilczek, dn. 28 11 1639, Król zatwierdza Wilczkowi i jego żonie Halszce Puzyniance intromisję na dobra lenne wieczyste dwór Hubastowo (Hubastowo, Губостово) z derewnią żyłą Hubaczowem oraz siedliska należące do dworu Hubastowo: Berendiczy, Mosiejowo (Мойсеевщина) zwane też Oleksiejowo, Ormino (ukr. Вормин, ros. Вормина), Wiotuszki (Ветошки), Uchod „z namieniem ormińskim Ojczyzne Suplecz z Podbiełowcami” (Побелово), derewnię Moszkowo (Машкова), siedliszcze Kudrycze „z dawna należące”, siedliszcze Dombrowka (Дубровка), Przydanica, Młyn na rzece Derewiejnie, derewnię Tupalcy (Туболцы), derewnię Waszkiewiczy (Waśkowiczy, Васковичи), derewnię Iwaszkowo (Ивашкова) „należące z dawna”, siedliszeczko Bułatowo, derewnię Kornanowo „należące z dawna”, siedliszcze Mała Najdzynka, Tuziczy, Dąbrówka, Horodziec, Przydanica, derewnię Onochowo (Онохово) po Siemienie Paszkowym z lasem i z ojczyzną, siedliszcze Czemiczyno po Sawinie nad rzeką Sudością (Судость). Do tego w zamku starodebskim i w mieście dwa place i dwa ogrody na posadzie. W dokumencie cytowany jest list intromisyjny z 7.05.1637 wystawiony w Hubastowie przez Pawła Wadaszyńskiego dworzanina skarbowego, Jana Sipiańskiego generała nadwornego powiatu kowieńskiego oraz trzech szlachciców: Stanisława Mackiewicza, Mikołaja Lasudowicza, Jana Koreynowicza [Koreguowicza?]. List intromisyjny wystawiony na podstawie listu Mikołaja Tryzny podskarbiego i pisarza ziemskiego WKsL. Przywilej pierwotny wystawiony został w Wilnie 22.04.1636 r. ML 108, 706

Jan Woliński, dn. 27 03 1623, Przywilej dla Jana Wolińskiego na bojarszczyznę po Iwanie Lwowym derewnię Tupalcy (Тубольцы), derewnię Hubnotow, bojarszczyzny: po Sylwestrze i Jakowie Lwowych na rzece Szolocinie derewnię Waskowiczy (Васковичи) na rzece Kostycy (Костица), derewnię Karmanowo i Moszkowo (Машкова) po Iwanie Lwowym; derewnię Mierzyno, sieliszcze Iwaszkowo (Ивашкова) po Hryhorym i Konstantynie Bajkaskarowych nad rzeczką Derewiejną; po Siemionie Paskowym i Mikicie Saninie derewnię Onochowo i derewnię Czernicino, trzymane przez nich bezprawnie. Ma otrzymac także plac w zamku poczepowskim z ogrodem na posadzie, wszystko to prawem lennym wieczystym. Czy derewnia Onochowo jest tożsama z Orzechowem, a Czernicino z Czerniczynem, czy raczej Onochowo to Онохово nad rzeką Pies? ML 101, 62

Aleksander Woyna (Гаранский?), dn. 31 10 1620, Nadanie derewni Werebejna (Воробейня) nad rzeczką Werebejną po Michale Ułekowie, sieliszcza Podliurowo (ros. Подузово?) nad rzeką Pies (ros. Пяс) po Piatym Woronowym, sieliszcza Turowo po Iwanie Pyszkowym, wsioła Wrańce po Ławrientieju Arzecznym [?!] oraz połowę miejscowości Arzeczne [?], prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. ML 97, 234

Aleksander Woyna? czołchowska, dn. 1648, Wg informacji z 1729 roku sioło Maniuki (ukr. Манюки) znajdowało się we władzy niejakiego „Horańskiego” (Гаранский, Агарянский), z czego można wnosić, że chodzi o Aleksandra Woynę Orańskiego. Por. HS 1, s. 396, 485. HS1, 396

Jan Wysocki, dn. 05 03 1637, Nadanie dóbr po Hrehorym Dołmacie Janowi Wysockiemu, który pojął wdowę po Dołacie, Katarzynę Zubrzycką chorążynę starodebską.. Dołmat dzierzył derewnie po synu bojarskim Jakowie Starym: Żórawki (ros. Журавка), Telaszy (ros. Телаши), Trzeciaki (ros. Третьяки), Nadyna (ros. Надинка); po synie bojarskim Ihnacie Marcinowym i po Mienszy Lwowie dwie części w Telaszach i Żórawkach, po bojarzynie Iwanie Bajbaszkanowie pustosz Korzeniowo ML 108, 567

Daniel Samuel Żelski, dn. 29 10 1620, Nadanie derewni Tupalcy (ros. Тубольцы) po Iwanie Ilwowym nad rzeką Bołocinią, derewni Hubasztoje (Губостово) po Sylwestrze i Jakowie Lwowych nad tąż rzeką, derewni Waśkowiczy (Васковичи) po tychże nad rzeką Kosciczą (Костица), derewni Konnanowo po tychże i nad tąż rzeką, derewni Moszkowo (ros. Машкова) po Iwanie Lwowym nad rzeczką Derewiejną, sieliszcza Iwaśkowo (Ивашкова) po Hryhorym Konstantynowie Baykaczkarowym nad tąż rzeczką, prawem lennym wieczystym, z placem w Poczepie. ML 97, 251v

 

Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz