Przywilej dla Jana Legowicza

Przywilej dla Jana Legowicza z 9.11.1646 roku, Lietuvos valstibės Istorijos archyvas w Wilnie, Senieii aktai, Księga grodzka Kowieńska za lata 1742-1743, k. 28. Tekst w formie fotografii cyfrowych otrzymałem od Przemysława Romaniuka za co serdecznie mu dziękuję. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Roku tysiąc siedemset czterdziestego wtórego m[ie]s[ią]ca february szóstego dnia.

Na urzędzie JKM grodzkim kowieńskim przede mną Dominikiem Korwinem Kossakowskim strażnikiem i podstarościm sądowym p[owia]tu kowieńs[kiego] od jaśnie wielmożnego J Pana Aleksandra na Kadzinie i Ostrownach Pocieja kasztelana trockiego sądowego p[owia]tu kowień[skiego] starosty ustanowionym. Personaliter comparendo J pan Legowicz konsens sobie służący od najaśniejszego króla JM Władysława Czwartego króla polskiego na rzecz niżej wyrażoną antecessorom swoim dany podał ad acta in haec verba pisany.

Władysław Czwarty z bożej łaski król polski, wielkie książę litewskie, ruskie, pruskie, żmujdzkie, mazowieckie, inflantskie, smoleński, czernichowski a szwiedzki gotski wandalski dziedziczny król.

Oznajmujemy iż pozwoliliśmy i tym listem naszym pozwalamy urodzonym Adamowi Legowiczowi z Borowska i małżonce jego Aleksandrze Milewskiej, aby mogli z dóbr swoich wioski Czyżowa na włók sześć z gruntami przyległemi do paszni i osady zgodnemi wymierzonej w województwie smoleńskim we włości iwanowskiej leżące, prawem lennym wieczystym sobie służącej szlachetnym Andrzejowi Wojciechowiczowi Bochdanowiczowi i małżonce jego Helenie Mieczwińskiej ustąpić.

Co gdy uczynią i wlewek prawa swego lennego na urzędzie którymkolwiek WksL przyznają na szlachetny Andrzej Wojciechowicz Bochdanowicz, żona, dzieci i potomkowie jego męskiego rodzaju legittimi, póki ich z liniej jego stawać będzie, pomienioną wioskę Czyżowo na włók sześć wymierzoną, z poddanemi i ze wszytkiemi gruntami i przynaleznościami ich w pomiarę sześci włók zajętemi prawem lennym wieczystym pod wolnością szlachecką trzymać i pożytki wszelakie, które teraz są albo na potym być mogą na się obracać, nam i potomkom naszym nic z tego nie dając i powinności żadnej, okrom kondicyj obrony Smoleńska, nie pełniąc wiecznemi czasy.

I na to dajemy ten list nasz ręką naszą podpisany, do którego i pieczęć naszą WksL przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Warszawie dnia dwudziestego dziewiątego m[iesą]ca nowembra roku pańskiego tysiąc sześćset cztyrdziestego szóstego panowania królewstw naszych polskiego i szwedzkiego piętnastego roku.

U tego konsensu przy pieczęci wielkiej WKsL podpis ręki najaśniejszego króla tymi słowy: Vladislaus Rex. Ad scriptio do tego konsensu his verbis sequitur konsens urodzonym Legowiczowi i małżonce jego na ustąpienie włók sześciu w w[oje]wództwie smoleńskim. Item podpis sequitur tali modo. Franciszek Strachowski ref[erendarz] S i p[?] WksL który to konsens za podaniem czego przez wyż wyrażoną osobę jest do ksiąg grodzkich p[owia]tu kowien[skiego] przyjęty z tymi […] [dalej dokument dotyczącej tej sprawy z XVIII wieku]

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz