Ograniczenie miasta Dorohobuża

Miasto Dorohobuż otrzymuje wymiar swoich granic. Przepisali Jakub Brodacki i (część druga) Władymir Prochorow. Zlokalizował na mapie Władymir Prochorow, mapkę sporządził Jakub Brodacki. Zredagował Jakub Brodacki. Spis zaktualizowano 29.07.2014 r.

Mapka tego wymiaru (kliknij). Patrz także niżej.

Jag 906, s. 349 [skan 300]

Hieronim Ciechanowicz podsędek smoleński, w zamkach od Moskwy rekuperowanych rewizor JKM. Oznajmuję, iż za zleceniem od JKM PMM według przywileju JKM miastu Dorohobużowi danego, zawiodłem i ograniczyłem grunty temu miastu, ze wszystkich stron przyległe, część na wygony, których miasto ładne [?] i jakie za łaska bożą może być Dorohobuż, przestronnych potrzebuje, część na rolą i sianożęci urzędowi miesckiemu i ludziom pospolitym mieszczanom dorohobuskim, według zdania i wymiaru mierniczego JKM przysięgłe[g]o pana Adama Zaręby takim sposobem.

NAPRZÓD poczyna się pierwsza ściana miejska od rzeki Dniepru, gdzie rzeczka Wiedocha w Dniepr wpada. Rzeczką Wiedachą w górę do rzeczki uścia Porszny, a Porzsznią w wierzch do rowu jakowlickie[g]o, suchodołu, przy którym z obu stron kopce usypane. Tym rowem do drogi jakowlickiej na Dorohobuż idącej. A przez drogę jakowlicką do drogi kocierzyckiej i bartyniowskiej. Przy których drogach kopce poboczne są usypane. Przez te drogi ścianą nową mimo pustosz Lachowa przez dolinę, w której kopiec usypany. Tąż ścianą do kopca narożnego na gruncie lachowskiem, przy drodze lachowskiej usypane[g]o. Od te[g]o kopca powracając w prawo drogą lachowską przez dwie drogi puszkińskie w rów krzywy. Tym rowem krzywem od ujścia rzeczki Skozy. Skozą w niż do rzeczki Krzyłowki [Krzytowki?], Krzyłowką w wierzch do ściany nowej świeżo przesieczonej, u której kopiec usypany. Od tego kopca w rów kryłowski[krytowski?]. Tym rowem w rzeczkę Piotrowkę. Rzeczką Piotrowką w niż do rowu świe[ras?]kiego. Tym rowem do gościńca słobockie[g]o na Doro[ho]buż idące[g]o. Przez ten gościniec i przez drogę [dradziwską?] na tenże gościniec wpadającą do drogi brodzińskiej na Dorohobuż idący, przy której kopiec usypany. Drogą dradzińską przez rzeczkę Pustynkę do kopca trzecie[g]o narożnego, który usypany przy drodze krzyżowej, charukowskiej. Od te[g]o kopca drogą charukowską w ścianę świeżo przesieczoną, przy której kopiec usypany. Tą ścianą przez drogę brodzińską w Błoto Żółte. Tym błotem do kopca czwartego narożnego przy gościńcu smoleńskiem, na gruncie łukianowskim usypanego. Od tego kopca powracając w lewo gościńcu smoleńskiemdo piątego kopca narożne[g]o na brzegu rzeczki Chotyczewały usypanego. Tą rzeczką w niż do Błota Czarnego, przy którym kopiec usypany. Tym błotem i rzeczką Czarną w niż do rzeki Dniepra, rzeką Bujańcem w górę do rowu wielkiego, który dzieli grunty pana Stanisława Makarowicza z miesckiemi, tym rowem starą miedzą miescką. Tą miedzą wedle jam starych, obok dwóch kopców na tejże między usypanych w granicę starą popowską, cerkw[i] Ś[więtego] Offanasa, gdzie ten kopiec usypany. Tamże się zeszły grunty cerkwie Święte[g]o Woskrzesienia, cerkwie Ś[więtego] Mikoły, które całe, nienaruszone zostały. Minąwszy te grunty [nieczytelne] kopiec na dolinie przy gościńcu dorohobuskiem usypany na starej granicy [nieczytelne]. [Od tego] kopca starą granicą miescką, w rzekę Dniepr, rzeką Dnieprem w górę [nieczytelne] rzeczki. Ograniczenia starych i świeżo przesiekanych znamiona na róż[nych?] drzewach krzyże z trzema wrębami są wycięte. Acz w tym ograniczeniu granice [s. 350:] [nieczytelne] Aby grunty cerkwiej [nieczytelne] [w gra]nicach swoich, przy cerkwiach zostawali, młyny też zamkowe jeden na rzece Ordyszu, a drugi na rzece Skozy, z stawami, także jeziorko Czarne i jeziorko Kozuto1 lubo w toż ograniczenie miesckie weszły, jednak przy zamku stawać [ostawać] mają.

danina druga z łaski królewskiej miasta Dorohobuża[Część druga:]

Z osobliwej łaski swej Król JM urzędowi miesckiemu na ratusz dorohobuski nadać raczył włók sto, które jest w takim ograniczeniu.

W to ograniczenie sta włók ratusznych zajęli się pustoszy Masłowo, Suborowka Mniejsza, Suborowka Więtsza, Nieretowo [Niejelowo?], Strażmaki, Sieliwonowo, Hromowo i drugie niektóre z łukami [łuhami].

Ściana pierwsza tego ograniczenia u drogi bechzewskiej [beheczewskiej!] nad rowkiem przy starej granicy, która dzieli grunt JMPP Sołtykow, gdzie kopiec narożny jest usypany. Od tego kopca drogą beheczewską w ścianę świeżo przesieczoną. Tą ścianą w rów szemetowski. Rowem szemetowskiem przez rzekę Karudakę [Kamionke?], w rów szapielowski. Tym rowem do kopca przy końcu tego rowu usypanego. Od tego kopca i rowu ścianą świeżo przesieczoną, przez rzekę Kamionkę, do drogi łopacińskiej, przy której kopiec usypany. Drogą łopacińską przez drogę hremowską [hromowską] i przez drogę arciuszewską, obok trzech kopców, w ścianę świeżo przesieczoną. Ścianą znowu w rów szemetowski, tym rowem w rzeczkę Łokciowkę. Rzeczką Łokciowką w górę, w rów Suchodół. Tym rowem do kopca, w końcu tego rowu usypanego. Od tego kopca w ścianę świeżo przesieczoną, przez droge hromowską i przez rzeczkę Łokciewkę, przez trzy rowy suchodoły, które przeszedłszy kopiec usypany. Od tego kopca ścianą przez drogę uścinowską do drogi owsiukowskiej, u ktorej kopiec narożny usypany. Od tego kopca drugą drogę owsiukowską w ścianę przesieczoną, gdzie kopiec usypany. Od tego kopca przez drugą drogę owsiukowską i hromowską w rów hromowski. Tym rowem w rzeczkę Kamionkę. Rzeczką Kamionką w górę, w rów zmiakiński, do drogi zmiakińskiej, przy której kopiec usypany na brzegu rowu zmiakińskiego. Od tego kopca ściana przesieczona przez drogę kuźmiejewską, w rów suchodół. Tym rowem w rzeczkę Horozankę. Rzeczką Horozanką do drogi hromowskiej, gdzie kopiec na brzegu tej rzeczki usypany. Od tego kopca drogą hromowską w ścianę przesieczoną. U której kopiec usypany. Tą ścianą przez drogę rosławską do Dorohobuża idącą, przy której kopiec usypany, do drogi rechanowskiej i do drogi krzyżowej bieleszowskiej, u której kopiec narożny usypany. Od tego kopca drogą bieleszowską w ścianę przesieczoną, u której także kopiec usypany, prosto przez drogę rechanowską. Tą ścianą do kopca narożnego na gruncie Czarnej Hrazi usypanego. Od tego kopca powracając w prawo do drogi z pustoszy Czarnej Hrazi przypadającej. Tą d[rogą idąc] do drogi krzyżowej, hariszlatowskiej, do Kichid idącej, przy której kopiec usypany. Od tego kopca drogą hariszlatowska do drogi krzyżowej [s. 351:] rosławskiej, gdzie kopiec narożny jest usypany. Drogą rosławską do drugiego kopca narożnego, od którego powracając w prawo, w ścianę przesieczoną wielką zalemowaną, o granicę pana Czelińskiego z grunty pniezewskiemi. Tą ścianą do kopca narożnego, który dzieli grunty PP Sołtyków i ratuszne. Od tego kopca powracając w prawo, nową ścianą przesieczoną, przez stare rubieże jezierzyńskie do kopca pierwszego narożnego. Od którego się granica poczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu na ścianach starych i świeżo przesieczonych znamiona na różnych drzewach, krzyże i po trzy wręby wyciętemi. A mniejsze drzewka drobno nasiekano.

=======

1 prawidłowo: Karuto, obecnie jezioro Karuta (Карута)

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz