Odmiana daniny Andrzeja Kulina

Andrzej Kulin wymienia swój poczynek Suszczowo na poczynek Zahusino nad rzekę Husinią we włości katyńskiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Jag 906, k. 63 wg pierwotnej numeracji (skan 71)

To jest poczynek przyległy Zahusino królewski nad rzeczką Zahusinią leżący z własny poczynek jego Suszczowo, który odległy w grunty KJM we włości katyńskiej. Która odmiana stała się za wysłaniem mnie, Adama Zaręby mierniczego od WJM Pana Aleksandra Korwina Gosiewskiego referend[arza] i pisarza WksL na ten czas administratorem będącego. Tak, że i od JMP Hieronima Ciechanowicza podsędka smol[eńskiego] i wójta, rewizora JKM. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią panu Andrzejowi Kulinowi o wszystkim dostatecznie opisawszy.

Andrzej Kulnow [?].

Oznajmuję tym listem moim, iż za listem JM pana Aleksandra Korwina Gosiewskiego ref[erendarza] i pisarza WksL, wielickiego, puńskiego, kupińskiego etc. starosty i JMPana Hieronima Ciechanowicza podsędka i wójta województwa smole[ńskigo], rewizora JKM zamków siewierskich etc. za wysłaniem na wymierzenie i odmianę gruntu mego mnie odległego z gruntem JKM we włości katyńskiej Zahusinie nad rzeczką Husinią mnie przyległą, w odmianę za pustosz moją Suszczową mnie odległą, podał mi w moc, w dzierżenie i spokojne używanie. W której wymierzono gruntu poprzek sznurów dwadzieścia trzy, a wzdłuż sznurów trzydzieści dziewięć. A na to miejsce ja ustąpił pustoszy mojej Suszowa, mnie odległej, w której wymierzono w poprzek sznurów trzydzieści cztyry, a wzdłuż sznurów pięćdziesiąt. W której odmienie i wymiarze gruntu dla odwodzenia pewnych starodawnych granic miałem starożylców, poddanych P. Jafima i pana Bielskiego, mianowicie: Simona Wasilewicza, Brwia[?] Wasila Gepciubę, Swiedora Michała Mikoławicza, Zimodra Dymitra Stepahnowicza; a pana Samotowicza: Daniela Siemionowicza, Iwana Iwanowicza Białousa, Jakuba Iwanowicza Białousa. Którzy pomienieni mężowie pod przysięgą odwiedli tę granicę stare i pokazali, iż ta pustosz Zahasinie JKM za Moskwy była bojaryna Piotra Pieszkowa, i na tom dał ten list mój.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz