List Władysława IV oznajmujący o dekrecie w sprawie między Marcinem Faszczem a Jerzym Kosakowskim o pustosz Jenińsk

List Władysława IV oznajmujący o dekrecie sadu asesorskiego w sprawie między Marcinem Faszczem a Jerzym Kosakowskim o pustosz Jenińsk w powiecie starodebskim, z dnia 26.11.1644 r. AGAD. Archiwum Faszczów 4. Akta do nabycia dóbr Jenińsk przez Michała Faszcza 1644-1657, k. 1

Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Władysław IV

Urodzonemu Samuellu Epimachowiczu dworzaninowi naszemu wier[nie] nam miłemu łaskę naszą królewską.

Urodzony wier[nie] nam miły.

Oznajmujemy wier[nosci] t[wojej], iż dnia niżej na dacie pisanego odprawowała się przed nami i sadem naszym assessorskim sprawa między urodzonym Marcinem Faszczem aktorem, urodzonym Jerzym Kosakowski pozwanym, o zabranie dóbr naszych połowicy pustoszy Jenińsk nazwanej w powiecie starodębskim nad rzeką Piratką leżącej, urodzonemu Faszczowi od nas prawem lennym wieczystym konferowanej.

W której sprawie sąd nasz assessorski za niestaniem pozwanego do prawa w roku zawitym na upad w samej rzeczy wzdawszy wyżej mianowane dobra ze wszystkiemi przynaleznościami według przywileju naszego aktorowi przysądził jako to szerzej w dekrecie naszym jest opisano. Chcemy przeto po wier[nosci] t[wojej] mieć i rozkazujemy, a byś wier[ność] t[woja porzadkiem prawny z[a]jachawszy dobra nasze połowcię pustoszy Jenińska w powiecie starodębskim nad rzeka Piratką leżące urodz[onemu] Marcinowi Faszczowi w possessią podał, zachowując się we wszystkim według przywileju naszego i dekretu w tej sprawie ferowanego. Inaczej wier[ność] t[woja] z powinności swej i dla łaski naszej nie uczynisz.

Dan w Warszawie dnia 26 m[ie]s[ią]ca novembra roku pańskiego 1644 panowania nasze[g]o polskie[g]o XII a szwed[zkiego] XIII roku

Albrycht Stanisł[aw] Radziwiłł

Kan[clerz] WksL mp locus sigilli

[Na odwrocie:]

Jan Dowgiałło fanisz

schojswki mp

zgadza się z dekretem kondratoro

Do dworzanina przy dekrecie o podanie połowicę pustoszy Jenińska w powiecie starodębskim urodz[onemu] Marcinowi Fa[szczowi]

Tagi , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz