Danina Wojciecha Polkowskiego

Wojciech Polkowski otrzymuje wymiar pewnych uroczysk w stanie katyńskim, nad rzeczką Zajawianką, Wiązowną i Obinką. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Jag 906, k. 417 (wg pierwotnej numeracji). Skan 360.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Oznajmują tym moim listem, iż za przywilejem JKM PNM daniny sześcia włók panu Wojciecha Polkowskiemu przez p. Daniela Ligęzę nabytymi i za konsensem na puszczenie konferowanych i za listem podawczym jaśnie wielmożnego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego do mnie mierniczego wydanym, w roku tysiąc sześćset trzydziestym miesiąca juny d. dwudziestego piątego i za osobliwym listem JMP Ciechanowiczowym rewizorem i podsędkiem smoleńskim, naznaczając włók sześć pod datą d. dziewiątego septembra roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego, abym wymierzył i ograniczył, jakoż ten grunt przed obtrziniem [?] był dany, z którego w obliżeniu [?] i powinności na murze wespół z pany obywatelami odprawowana, a że za nastąpieniem nieprzyjacielskiem pod Smoleńsk nie mogąc przez te lata wymierzyć, tedy czyniąc za dosyć woli i rozkazaniu JKM i JMP wojewody smoleńskiego wymierzyłem na pewnych uroczystościach, miaowicie w cajazianskich [?] i z klasowie bojarszczyzny niegdy Iwana Waczlina [?] w województwie smoleńskim w stanie katyńskim, nad rzeczką Zajawianką, Wiązowną, Obinką leżące.

Tego gruntu ograniczeni tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Obinki, od starej granicy między derewni Hapianowa majętność P. Wołka Bierdajowskiej jako na [fragment nieczytelny] Hapianowa w górę [fragment nieczytelny] lewej ręce P. Wołka derewni Hapianowa, a po prawej grunt P. Daniela Ligęzy zajazia od tej rzeczki Obinki i kopca w prawo starą granicą Hapianowską wedle kopców publicznych [niezrozumiałe] na drzewach wyciętemi idąc do drogi z Szafarowa do Zajazia idący przez którą przeszedłszy na tej starej granicy nad rowkiem usypany kopiec poboczny, który dzieli grunt po lewej ręce P. Wołka Szafarowa, a po prawej grunt Ligęzy Zajazia. Tąż starą granicą od kopców rowem w niż w rzeczkę Zajaziankę, a rzeczką Zajazianką w górę postąpiwszy do rowu [?] starej granicy pustoszy JKM Chrołowa z rzeczki Zajazianki w lewo rowem starą granicą Chratczszą idąc do kopca pobocznego w końcu tego rowu na starej granicy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM pustoszy Grołowa [?], a po prawej grunt P. Ligęzy Obłasowa tąż starą granicą do drogi z Szafarowa do Turowa idącej, przez którą przeszedłszy na dolinie około brzózki usypany kopiec poboczny. Tąż starą granicą wedla kopca pobocznego w rów, a rowem w niż w rzekę Wiązowną. A rzeczką Wiązowną w górę postąpiwszy do ujścia rowu starej granice [fragment nieczytalny] Matowaszyrza [?] rzeki Wiązowny w prawo rowem w górę wedla kopca pobocznego do drogi z Turowa do Szafarowa idącej, przez którą przeszedłszy na starej granicy Turowa i Masowa usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej ręce JKM, a po prawej grunt P. Ligęzy Stadowa tąż starą granicą idąc prosto przez Wierzchowią rzeczki Zajazianki do dróg z Turowa do Zajazia idacej, przez którą przeszedłszy na dolinie wodoraczy [?] usypany kopiec poboczny tąż ścianą idąc prosto przez las na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi do kopca narożnego na brzeg rzeczki Obinki [niezrozumiałe] usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM Turowa, a po prawej grunt Zajazianki od tej ściany i kopca rzeczką Obinką w niż środkiem idąc do pierwszego kopca, u którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. Które to włók sześć porządnie wymierzyłem na część bojarszczyzny Iwamakotina zwyż mianowanych Nazajaściu i chłaściwie [?] na com dał ten list mój mierniczy P. Danielowi Ligęzie towarzyszowi chorągwie JM P Bujnieckiego rotmistrza króla JM i małżonce jego dano przywilej ównie [?] pisan w Zajazize i chlaszzwiedy szesnasty juny roku tysiąc sześćset trzydziestego piątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

2 odpowiedzi na „Danina Wojciecha Polkowskiego

  1. Wojciech P. Polkowski mówi:

    Rodzina Polkowskich spod Grodna

Dodaj komentarz