Danina Rosława Mocarskiego

ładyslaw włość rosław mocarski

Jag 906 s. 321 (wg pierwotnej numeracji) skan 290

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły, a przy mnie zesłany będąc p. Jan Paszkowski kapitan JKM bielski na miejscu komisarz.

Czynimy wiadomo tym listem naszym, iż za przywilejem JKM PNM i za listem jaśnie wielmożnego JMPana Aleksandra korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego starosty puńskiego etc, abyśmy wymierzyli i ograniczyli gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści panu Mocarskiemu [nieczytelne] wioskę Sitowkę, która odeszła na kozioł plebanii bielskiej z łaski JKM prawem lennem konferowaną, mianowicie w wioskach Sławnem [Stadnem?], Polouhinie, w [pu]stoszach Alaksimowa, Suchowa, Arciemowie, Ubozzewie w województwie smoleńskiem w starostwie bielskiem we włości ładyskiej nad rzeką Naczą i rzeką Wiejną leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Naczy od uścia rzeczki Hołowienki. Tą rzeczką Hołowienką w górę postąpiwszy do drogi z Oskierzyna do Białej idącej. Przez którą przeszedłszy na brzegu tej rzeczki Hołowienki usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie przez rzeczkę Hołowienkę JKM Hołowni, a po prawej grunt pana Rosłana Mocarskiego Stasnej [Słasnej?]. Od tej rzeczki i kopca w ruczaj suchowski. A ruczajem suchowskiem w górę idąc przez Starą Sawkę do kopca pobocznego, na brzegu tego ruczaju Suchowskiego, wedle rowu suchodołu w pagórku usypanego. Od tego ruczaju i kopca trochę w prawo rowem suchodołem w górę do kopca pobocznego w końcu rowu tego przeciw pustoszy Arcimowa usypanego. Od tego rowu i kopca prosto do kopca narożnego około brzozy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM, który się odciął od Arcienowa, a po prawej grunt pana Mocarskiego Arciemowa. Od tej ściany i kopca w niż znamionami na różnych drzewach do drogi z Oskieryna do Białej idącej, przez która przeszedłszy między rozstają, wedle drogi z Baszliowa do Arcieniowa idącej około brzozy usypany kopiec. Od tego kopca trochę w lewo drogą baszlejowską idąc wedle kopców dwóch pobocznych przez rzekę Stowią w uście rzeczki baszlejowskiej. A rzeczką baszlejowską w górę środkiem idąc do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki baszlejowskiej w uściu rowu wielkiego usypanego, który dieli grunt po lewej ręce e dwóch stron przez rzeczkę baszlejowkę i przez rów wielki JKM Baszlejowa, a po prawej grunt pana Mocarskiego Połouchina. Od tej rzeczki i kopca w prawo rowem wielkiem w górę idąc wedle kopca pobocznego, prosto do kopca narożnego około iwy usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie ze dwóch stron JKM, który się odciął od Połochina, a po prawej grunt pana Mocarskiego Połuchina. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy wedle kopców dwóch pobocznych przy drogach usypanych idąc znamionami na drzewach do pustoszki Bładykina, na której na ścianie kopiec poboczny usypany. Tąż ściana prosto brzegiem góry postapiwszy na dół do kopca pobocznego na brzegu ruczajku bładykińskiego usypanego. Od tego kopca, ruczajkajem [?] bładykowskiego w rzekę Iłowicę, a rzeką Iłowicą w niż śrzodkiem idąc w rzekę Wieinę. A rzeką Wieyną w niż śrzodkiem idąc w rzekę Naczę w górę śrzodkiem idąc. W uście rzeczki Hołowianki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzydzieści wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc, dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Rosławowi Mocarskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy ten list nasz wymiaru i ograniczenia naszego z podpisem rak naszych i pieczęciami naszemi. Pisan [nieczytelne] d[nia] dwudziestego novembris roku tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz