Danina PP Piotra i Chwiedora Sołtyków

danina piotra i chwiedora sołtykówPrzepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 283 [skan 332]

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM IchMPP Sołtykom Piotrowi i Fiedorowi danym i za dwiema listami od KJM do mnie pisanymi, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzysta, mianowicie w derewniach po kniaziach Zwieni Horodzkich Owsiakach, Kobylowie, Iwaszkowie, Kiersnowie, Hniedziłowie, Łuniowie, Maximowie, Miedźwietkowie, Wysokim, Łąktach, Trunowie, Bieszennikach, Berozowcu, Starosielu, Durcowie, Moskalach, Niemynowie, Sienkowie, Chrapinie, Kozłowie, Jałówka Więtsza, Jałówka Śred[nia?], Jałówka Mniejsza, Tokarowie, Mitkinie i w pustoszach Szabano[wie?] [słowo nieczytelne] Sierkiewaje [Siergiejewo?], Kli[mowie?], Chramykinie, Sczeciwnie, Tarasowie, [nieczytelne] Kradkowie, Klimowie [nieczytelne] w województwie smoleńskim w starostwie dorohobuskim, w stanie wiedrowskim nad rzekami Ośmą, Rasnią, Borsnią, Wiedohą, Kocielowką, Woro[no]wką, Kamionką, Babroczkiem, Maskałowską leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice u rzeki Rasny od uścia rzeczki Kocielowki. Rzeczką Kocielowką w górę idąc w rzekę Kamiankę. A rzeczką Kamianką w górę śrzodkiem idąc do kopca pobocznego na brzegu tej rzeczki Kamianki po prawej stronie wedle rowku małego, usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pana Jana Sołtyka a po prawej grunt Iwaszkowa. Od tej rzeczki i kopca w prawo znamionami na drzewach idąc wedle kopca pobocznego do drogi z Chonycz [?] do Dorohobuża idącej, przy której obapół usypano kopców dwa, które dzielą grunt po lewej stronie p. Jana Sołtyka Hromowa, a po prawej grunt p. Piotra i Fiedora Sołtyków. Od tej drogi i kopca trochę w lewo starym drożyskiem znamionami na drzewach wedle kopca pobocznego do kopca narożnego na brzegu rzeki Kamianki usypanego. Od tej rzeczki i kopca w prawo znamionami na drzewach wedle kopca pobocznego do rzeczki Woroniowki, przy którym na brzegu w rowie wielkim usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie JKMPNM Hołowkowa, a po prawej grunt PP Sołtyków Wasinkowa. Od tego kopca rzeczką Woroniowką w górę idąc w wierzchowie do drogi z Arciuszyna do Owsinkowa idącej, przy której usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Arciuszyna, a po prawej grunt PP Sołtyków Owsiakowa. Od tej drogi i kopca w prawo znamionami na drzewach starą granicą owsiakowską starym drożyskiem idącym do rozstai pięciu dróg, przy których usypany kopiec. Od tego kopca w [prawo? lewo?] drogą skoworodzińską postąpiwszy do wierzchowia rzeczki Kocielowki, przy którym wierzchowiu obapół wedle drogi skoworodzyńskiej starym drożyskiem usypano kopców dwa, które dzielą grunt po lewej stronie JKM Skoworodzina, a po prawej grunt PP Sołtyków Owsiakowa. Od drogi i kopców w prawo starym drożyskiem idąc do kopca pobocznego na brzegu rzeczki Kocielowki usypanego. Tymże starym drożyskiem przez rzeczkę Kocielowkę do drogi z Owsiakowa do Dorohobuża idącej, przy której usypany kopiec. Od tego kopca w lewo drogą ku Dorohobużu granicą puszkarską idąc wedle kopców pobocznych do rzeczki Borzszni, przy której na brzegu usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce puszkarski, a po prawej grunt PP Sołtyków Trunowa. Od tej drogi i kopca rzeczką Borsznią w niż śrzodkiem idąc w rzeczkę Wiedohę, a rzeczką Wiedohą w niż do kopca narożnego na ścianie wielkiej, a po prawej stronie [nieczytelne] i dzieli grunt po lewej stronie [nieczytelne] a Doroho[bużem] [nieczytelne] [pu]stoszy Kuziarowa, a po prawej grunt PP Sołtyków Sz[eb]anowa. Od tej rzeczki i kopca w prawo znamionami na drzewach wielką ścianą starą granicą plebańską idąc do gościńska wiedowskiego [wiedrowskiego?] stanu do Dorohobuża idącego. A gościńcem trochę w lewo idąc do Czarnej Gręzi, na której mostek, który przeszedłszy po lewej ręce na brzegu usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie pletański [plebański?] i Owsianników, a po prawej grunt PP Sołtyków Berozowca. Od tej drogi i kopca w lewo powróciwszy śrzodkiem łuhu w niż starą granicą Popowa, na której około wierzby usypany kopiec. Tą starą granicą Popowa i bieszennikowską znamiona do drogi z Bachowa do Popowa idącej, przy której kopiec. Od tego kopca w lewo drogą starą granicą plebańską do kopca pobocznego, który dzieli grunt Liewnukowa [Siewnukowa?] i Popowa. Od tego kopca trochę w lewo przez niwę w rów wielki. Rowem do drogi z Popowa do Okolina idącej, przy której kopiec narożny około sosny usypany na starej granicy plebańskiej i spaskiej. Od tej granice i kopca drogą wedle gruntu po lewej ręce [nieczytelne] znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi idąc tą drogą zakrzywioną do brodu przez rzekę Rasnę do Starego Sielca. A rzeką Rasną w niż w rzekę Osmę. A rzeką Osmą trochę w górę postąpiwszy w prawo przez błota mszyste ninacz niezgodne, w ścianę przesieczoną, która idzie do drogi krzyżowej starosielskiej i durcowskiej, przy których rozstajach usypano kopców dwa. Od tych kopców i rozstai w prawo, tąż prostą ścianą, która idzie od rzeki Osmy, idąc znamionami na drzewach wyciętemi przez borowinę w rów wielki. Rowem trochę do drogi z Olehowca do Staro Siela [?] idacej, przy której nad rowem usypany kopiec. Od tej drogi i kopca trochę w lewo prostą ścianą idąc wedle kopców pobocznych przez grunt olchowski [?] i jełowski, mitkiński do mchu wielkiego mietk[owskiego?], tokarowskiego, przy którym kopiec. Tąż ścianą przez [miedwiedkowski?] i tokarowski w starą granicę tokarowską. A granicą tokarowską idąc w łuh starej granice piskorzewskiej i tokarowskiej. A łuhem w niż do granicy chotuńskiej. A granicą chotuńską idąc do kopca pobocznego na tej starej granicy chotuńskiej nad błotem chotuńskiem i tokarowskiem, wedle studni usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie Chotiwi [Osotiwi?], a po prawej grunt tokarzski. Od tego kopca w lewo błotem postąpiwszy do kopca pobocznego na brzegu tego błota po prawej stronie usypanego. Od tego kopca trochę w prawo znamionami na drzewach idąc do rzeki Rasni przy której [nieczytelne] usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie pana [Ja]na Sołtyka Chotuni, a po prawej grunt PP Sołtyków Jałowki. Od tego kopca rzeką Rasną w górę postąpiwszy do uścia rzeczki Kocielowki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W to ograniczenie zająłem grunt p. Michałowskiego i pana Prokopowicza, i derewnię Okulino, która oddana na monastyr dorohobuski cerkwie archanioła i grunt cerkwie Mikoły Cudotwórcy. [podkreślenie moje – JB] Tych gruntów nie licząc w pomiarę tego obrębu. Których to gruntów zwyż mianowanych pewna liczba włók, na które swoje prawo mają, ale we wszystkim wolno w ich ograniczeniach zostawuję.

W tym ograniczeniu kopcami etc. etc. Które to włók trzysta wymierzawszy etc. podałem w moc w dzierżenie prawa lennego wieczystego PP Sołtykom. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i moją pieczęcią. Pisan w Dorohobużu dnia szóstego augusty roku pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz