Danina Pawła Sołtyka

DANINA PANA PAWŁA SOŁTYKA we włości wiedrowskiej z dnia 6[?] sierpnia 1634 roku, Jag 906, s. 386 (wg pierwotnej numeracji). Skan 335.

Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskie[g]o przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM panu Pawłowi Sołtykowi danym i za osobliwym listem od KJM Pana MM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodno włók ośmdziesiąt panu Pawłowi Sołtykowi, mianowicie w derewniach Porosliszczach, Siemionowie, Wachnnowie, Isajowie i w pustoszach Pietrakowie, Popowie, Morozowie, Browskine w województwie smoleńs[kim], w ujeździe dorohobuskim we włości [„okienko”!] nad rzeką Dnieprem, Czerwicą leżące.

Tego gruntu ograniczenie takie sobie ma:

Pierwsza ściana granice od rzeki Dniepra od u[j]ścia rzeczki Czerwice, rzeczką Czerwicą w górę środkiem idzie do starej granice nahibińskiej [?] i z rzeczki Czernicy w prawo starą granicą nahibińską i ścianą zakrzywioną idąc do kopca narożnego na tej starej granicy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Wasila Sołtyka Nahibna, z drugiej strony strony grunt JKM Botajowa, a po prawej grunt P Pawła Sołtyka, który się odciął od Botajowa. Od tej granicy i kopca w prawo powróciwszy znamionami na drzewach wedle kopca pobocznego do gościńca z Borostaja do Białej idącego przez który przeszedłszy osypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Batajowa, a po prawej grunt pana Sołtyka Siemionowa. Tąż ścianą znamionami na drzewach […] kopców pobocznych idąc do kopca [nieczytelne] sypanego, który dzieli grunt [nieczytelne] JKM Koso[wa], a po prawej grunt P Sołtyka […]. Od tej drogi i kopca w prawo powróciwszy znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi prostą ścianą idąc do kopca naro[żnego] przy drodze z Białej do Dorohobuża idącej [nieczytelne] z trzech osypane, który dzieli grunt po lewej rę[ce] z dwóch stron JKM Kosowa, a po prawej grunt pana Sołtyka Wacho[…]. [Z t]ej ściany i kopca w prawo powróciwszy drogą postąpiwszy w lewo na ścianę przerzeczoną, znamionami na drzewach idąc do drogi z Marlakowa do Zuhini idącej, przy której usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce JKM Kosowa, a po prawej grunt P Sołtyka Morozowa. Dalej ściany i kopca w prawo drogą postąpiwszy ku Morozowu do kopca pobocznego przy rostawi tychże dwóch dróg usypane[g]o. Od tej drogi więtszej i kopca w lewo mniejszą drogą wedle nich [nieczytelne] Kosowa idąc znamionami na drzewach [k]rzyże [nieczytelne] trzech dróg do kopca poboczne[g]o przeciw pustoszy Morozowa usypane[g]o. Od tej rostani i kopca drogą idąc ku Marzlakowu do kopca narożnego po prawej ręce na ścienie przesieczonej usypane[g]o, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Marzlakowa, a po prawej grunt Morozowa. +Od tej drogi i kopca w prawo trochę powróciwszy prostym trybem idąc wedle kopców dwóch pobocznych, wedle dróżek usypanych znamionami na drzewach do starej granice P Makarowicza Obłok, a starą granicą obłoską i poroslicką, znamionami na drzewach do kopca narożne[g]o winklowe[g]o, który dzieli grunt ze dwóch stron P Makarowicza, Obłoki, a po prawej P Sołtyka Porosliszce wedle kopca w prawo tąż starą granicą wedle kopca poboczne[g]o przez błoto Możyste do kopca poboczne[g]o wzdłuż jeziorka około trzech dąbków osypanego, który dzieli grunt w lewej stronie łąki Zamnej P Wasila Sołtyka a po prawej P Pawła Sołtyka Porosliszcz. Od te[g]o kopca [nieczytelne] ruczajkiem w rzekę Dniepr, a rzeką Dnieprem w niż do uścia rzeczki Czerwice. Z którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu [nieczytelne]. Które to włók ośmdziesiąt wymierzaw[szy?] podałem w moc w dzierżenie P Pawłowi Sołtykowi. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia me[g]o za podpisem ręki mej i moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dat d[ie] [szós?]te[g]o augusti roku tysiąc sześćset trzydzieste[g]o czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz