Danina pana Trojana Szyłowskiego

Jag 906, s. 439 (wg pierwotnej numeracji). Skan 382.

Trojan Szyłowski otrzymuje wymiar derewni Kniaże Sioło, Przylepowo i Niszczowo nad rzekami Wopiec Mały i Wopiec Wielki w stanie wopieckim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM panu Trojanu Szułowskiemu towarzyszowi chorągwii JMPana Jakuba Karola Madalańskiego wojskiego mścisławskiego rotmistrza i pułkownika JKM na włók sześćdziesiąt danego i za osobliwem listem od JKM do mnie pisanego, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sześćdziesiąt JMPanu Szyłowskiemu [?], mianowicie w derewni Kniaże [Sioło?], Przylepowie, Niszczowie w województwie smoleńskim w stanie wopieckim nad rzeką Wopcem Małym [i] Wielkim leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Wopca Małego od kopców narożnych dwóch, które usypane na brzegu przez rzekę JMPana Macieja Poniatowskiego na wielkiej ścianie archiepiskopa smoleńskiego. Trzeci przeciwny kopiec na gruncie pana Szułowskiego Kniaże Sioła poniżej mostu od tej ściany archiepiskopa smoleńskiego. I trzech kopców śrzodkiem rzeki Wopca za most postąpiwszy z rzeki Wopca przez [nieczytelne] Rzawiec wielki rów. Którem idąc ścianą przesieczaną przez wielkie [błoto?] Rzawiec do kopca pobocznego na gruncie przylepowskiem usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pustoszy Parszyna, a po prawej grunt Przylepowa. Od tego błota i kopca tąż ścianą prosto znamionami krzyże i po trzy wręby wyciętemi starą miedzą wedla kopca pobocznego na [nieczytelne] powskim usypanego. Tąż ścianą znamionami przez łuh miedzą wedle kopca pobocznego w rzekę Wopiec, na której ścienie na brzegu usypany kopiec [nieczytelne]. Od tego kopca rzeką Wopcem Wielkim idąc śrzodkiem w niż do mostu, przez który droga [idzie?] z Popowa do Ilinczowa. Od tego mostu i rzeki w prawo przez łuh wielki błotny [nieczytelne] [krzyża]mi wyciętemi na drzewach idąc do krynice, nazywających Kłodziejów. Od tych Kło[dziejów?] ścianą wedla gruntów łapciowskich ilincawsielskich znamionami na drzewach w [nieczytelne] [ko]pca pobocznego przy drodze z Kniażosioła do Spasa idący usypanego. Od tej ściany i kopca [nieczytelne] [rze]ką do kopca narożnego na wielkiej ścienie archiepiskopa smoleńskiego usypanego od tej [nieczytelne] [kop]ca w prawo ścianą wielką archiepiskopa przez wielkie błoto i mech w jeziorko [nieczytelne] jące adulo [?] jeziorkiem w rzekę Wopiec. A rzeką Wopcem Małym śrzodkiem idąc [nieczytelne] pierwszej ściany trzech kopców. U których się pierwsza ściana granice za[częła i tam] się kończy.

W tem ogra[niczeniu] kopcami naroznemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różny[ch drze]wach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześćdziesiąt we[dług przy]wileju jego dekretu JKM tudzież też listu z tegoż sądu assesorskie[go do] mnie pisanego rozkazując mi pomienione włók sześćdziesiąt wymierz[yć i o]graniczyć za zgodnym tej pozwoleniem obodwu stron, tak pana S[zułowskiego], jako i pana Bakunowskiego wymierzawszy i dostateczne ograniczenie [uczyniwszy?] podałem w moc, w wieczyste dzierżenie prawa lennego JMP Trojanu Szuło[wskiemu. Na co dla lep]szej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia [nieczytelne] [z podpi]em mej ręki [?] iz moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia szesnastego [nieczytelne] roku tysiąc sześćset trzydziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz