Danina pana Szczęsnego Krajewskiego

Jag 906, s. 211 [skan 202]

Szczęsny Krajewski otrzymuje wymiar Bojarszczyzny nad rzeczką Wopcem Małym i rzeczką Zalazienką, ruczajem Dunajkiem we włości wopieckiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

 

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleń[skiego] przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM Świętej Pamięci Zygmunta III panu Szczęsnemu Krajewskiemu na włók czterdzieści sześć w Bojarszczyźnie danym, w której Bojarszczyźnie mierząc grunty wynalazło się włók dwadzieścia sześć w starych granicach, a dwudziestu włók według przywileju JKM nie dostało, tedy w roku teraźniejszym 1634 miesiąca juny dwudziestego siódmego dnia, mając ja do siebie listowne rozkazanie od jaśnie wielmożnego MPana Aleks[andra] Corwina Gosiewsk[iego] wojewo[dy] smole[ńskieg]o pisarza polnego WksL starosty puńskiego bielskiego etc, abym te zwyż mianowane włók dwadzieścia w gruntach pustych, które do skarbu JKM żadnego pożytku nie czynili wymierzał i ograniczył i podał. A tedy czyniąc dosyć listownemu i [wyraz nieczytelny skreślony] rozkazaniu JMPana wojewody smoleń[skiego] zjachawszy do stanu wopieckiego, te włók dwadzieścia na gruncie pustym mierzając między gruntami IchMPP żołnierzów już rozdanych wynalazło się w tym obrębie włók trzydzieści ośm w jednym ograniczeniu, które ograniczywszy włók ośmnaście w tm obrębie nad to będących, do dalszej woli JKM odsyłam, który to obrąb, mianowicie w pustoszach Kordamanowie, Bołeniszcze [?] i na pustoszy Obuchowszczyźnie, Citowa, Ilbiszczowa, Pietuchowie, Koszczewam [?] w województwie smoleńs[kim] w stanie woieckim nad rzeczką Wopcem Małym i rzeczką Zalazienką, ruczajem Dunajkiem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana gruntu od rzeki Wopca Małego od kopca narożnego na brzegu tej rzeki Wopca około olchy usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pana Liberackiego Chodziejowa, a po prawej p. Szczęsnego Krajewskiego Woszczejowa. Od tej rzeki i kopca w prawo powróciwszy ścianą przesieczoną znamionami na drzewach brzegiem rowu do drogi z Sielina do Koszczejowa idącej, przy której obapół usypano kopców [nieczytelne] pobocznych, które dzielą grunt po lewej stronie p. Liberackiego Chelina, a po prawej grunt p. Krajewskiego Koszczejowa ścianą prosto idąc w rów. A rowem w niż w rzeczkę Załaziankę, przy której na brzegu. Około olchy usypany kopiec, który to grunt po lewej stronie pana Liberackiego Szekina, a po prawej grunt pana Krajewskiego Kurdomowa. Od tego kopca rzeczką Załazianką w niż trochę postąpiwszy do kopca narożnego na brzegu rzeczki Załazianki1 po prawej stronie [nieczytelne] który dzieli grunt po lewej stronie P Tomasza Racewicza Edorocina [?], a po prawej p. Krajewskiego Kurdomowa. Od tej rzeczki i kopca w prawo powróciwszy ścianą przesieczoną znamionami na drzewach w wierzchowie ruczaju Hirbacza, przy którym obapół usypano kopców dwa pobocznych. Tąż ścianą znamionami na drzewach prosto idąc do kopca narożnego bocznego, około brzozy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce p. Racewicza Mordzina, z drugiej strony grunt pustoszy Dudzina, a po prawej grunt p. Krajewskiego Kurdomowa. Od tego kopca trochę w prawo, powróciwszy znamionami na drzewach wyciętymi do kopca narożnego około brzozy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwu stron pustoszy Dudzina i Illina, a po prawej grunt p. Krajewskiego Kierdymowa. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi, idąc wedle kopców pobocznych do kopca narożnego, wedle drogi z Obuchowizny do Klina idącej około dąbku usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Ziewakina, a po prawej grunt pana Krajewskiego Obuchowszczyzny Citowa. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy drogą ku Obuchowczyźnie idąc z drogi w lewo w rów. Rowem przez rzeczkę Zajazieankę w rów Bołuczowski, a rowem bołuczowskim [nieczytelne] z Starina [nieczytelne] Puscina idącej przy której kopiec poboczny. Od tego kopca rzeczką Załazienką w niż śrzodkiem idąc do kopca winklowego na brzegu tej rzeczki po lewej ręce na starym drożysku wiaziemskim około wierzby usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Obuchowczyzny. Ogejonowczyzny [?], a po prawej grunt pana Krajewskiego Kierdymowa. Od tej rzeczki i kopca w lewo powróciwszy tym starym Drożynkiem Wiaziemskim idąc wedle kopców pobocznych do kopca [niezrozumiałe] wedle pustoszki Pietuchowa, po prawej stronie około wierzby nad łuhem błota usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Pietuchowa, a po prawej grunt pana Krajewskiego Koszczejowa od tego kopca błoto prosto w rzekę Wopiec. A rzeką Wopcem w niż śrzodkiem idąc do pierwszego kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tamże kończy.

W tym ograniczeniu etc etc. Które to włók trzydzieści ośm na jednym obrębie wymierzawszy i dostateczne ograniczenie włók dwadzieścia według przywileju JKM podałem w moc dzierżenie z panu Szczęsnemu Krajewskiemu zostawiamy wolne włók ośmnaście wymierzone. Co dla lepszej wiary i pewności etc. Pisan w Smoleńsku dnia ósmego septembris Anno tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

 ================

1{dopisek na marginesie:} W prawo drogą ku Kapuścinu idąc do kopca narożnego przy tej drodze na brzegu Ruczaja Dunajka usypanego, który [nieczytelne] po lewej ręce ze dwóch stron JKM Kochanowa, a po prawej grunt pana Krajewskiego Illino. Od tej drogi i kopca ruczaja w niż śrzodkiem idąc w rzeczkę Załazienkę.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz