Danina pana Raphaela Szeniawskiego

Jag 906, s. 192 (wg pierwotnej numeracji). Skan 187.

Rafał Szeniawski otrzymuje wymiar w pustoszach Kopciowo, Dzikowo, Zajowne i Berezańskie nad rzeką Wopiec w stanie wopieckim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMPanu Raphaelu Szeniawskiemu chorążemu roty JMP Jakuba Karola Madalańskiego wojskiego mścisławskiego rotmistrza pułkownika JKM na włók pięćdziesiąt danego i za osobliwem listem od Hesz do mnie pisanego, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók pięćdziesiąt JMPanu Szeniawskiemu w derewni Pawlukowo i Fiedikino częstym donalamuszom [?] JKM jest wymierzono, tedy ja stosując się do woli i rozkazania JKM panu Szeniawskiemu w derewience wtyszytelne [?] w pustoszach mianowicie nazwanych to jest Kopciowie i Dzikowie, Zajowne i Berezańskie spalene [?] przy cerkwi pustej kuźmy dzie [?] miara Pohostem [?] nazwany w województwie smoleńskiem w stanie wopieckiem nad rzeką Wopcem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma pierwsza ściana granice od rzeki Wopca Wielkiego od u[j]ścia rzeczki Rokitny, którym wpada u[j]ściem w rzekę Wopiec. Tąż rzeczką Rokitną postąpiwszy w górę rzeczki w prawo przez błoto do kopca narożnego na brzegu suchem przy łuhu makaro [?] JKM przy wodocieczy usypane, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Stanisława Pukszty [?] Makarowa, a po prawej grunt JMP Raphaela Szeniawskiego Kopciowa od tego kopca prosto wodocieczą idąc w górę łuhiem makarowskiem do drogi z Rzolkowa do pustoszy Kopciowa idący po prawej ręce kopiec poboczny usypany. Tąż wodocieczą w górę granicą znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi przez góre idąc wielką starą granicę makarowską, którą postąpiwszy do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce Jana Stanisłoka [?] Pukszty prokszywa [?] a po prawej grunt JMPana Szaniawskiego pustoszy Kopciowa tąż starą granicą w prawą idąc znamionami na drzewach wyciętemi wedle kopców pobocznych ścianą zakrzywiono zajmując w obrąb czeje [?] gruntu Prokszyna panu Szaniawskiemu a w odmianę [niezarozumiałe] to gruntu zajęcowskiego panu Paszcie tąż prostą ścianą idąc przez rowy znamionami na drzewach do wielkiej sejatu [?] rpwu granice nieboszczyka pana Kowalskiego gruntu Hawniłowa, przy którym na brzegu kopiec od tego rowu i kopca w prawo rowem powróciwszy idąc wedle kopca pobocznego ścianą przesieczoną do gościńca z Dorohobuża do Smoleńska idącego, przy którym obapół kopców dwa usypanych, które dzielą grunt po lewej ręce Cierikowa [?], a po prawej grunt Zajcowa tą ścianą postąpiwszy znamionami na drzewach rowe [?] od rowu o ścianę do drogi z Pohostu do Ludkowa idącej, przy której obapół kopców dwa usypano od tej drogi i kopców w wielki rów granicą lubkowską i pohorką idąc śrzodkiem w niż do wielkiego rowu drugiego krzyżowem przy którym rogu grunt [nieczytelne] i błotowskiego po prawej ręce usypanym kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce lubkowski i przez grunt lubkowski po prawej ręce grunt pohoski do którego się pohości [nieczytelne] z cząstką gruntu [bumskiego?] od tych rowów krzyżowych i kopca w prawo powróciwszy z [niezrozumiałe] brzegiem rowu idąc znamionami na drzewach wyciętymi [niezrozumiałe] sianożęci wcale do pustoszy Hukowa należące temże rowem w górę w Wierzchowie rowu w prostą ścianą przesieczoną, która idąc cząstkę gruntu hukowskiego zajmując znamionami na drzewach wyciętemi do drogi, która idzie z Hukowa do Pohostu przy której usypany kopiec przy brzegu rowu puzowskiego od tego kopca i drogi Szewowno puzowska w którym kopiec idąc w niż przez drogę zapolską do kopca pobocznego na ścienie przesieczonej usypanego. Tąż ścianą, znamionami wedle kopca potocznego w lewo w rowek starą granicą pohoską od Puczowa, która idąc usypano kopiec poboczny wedle drogi, która idzie z Puzowa do Pohostu przeszed[ł]szy drogę na sianożęci tąż ścianą granicą zajmują sianożęci pohoskie znamionami na drzewach wyciętemi przez błota wielkie łuhy idąć do rzeki Wopca Wielkiego, przy której na brzegu usypany kopiec przeciwko wiru czarnego. od tego kopca w prawo rzeką Wopcem w górę idąc do mostu i gościńca doro[ho]buskiego niepodaleko Pohostu cerkwi przy tej kuczmy dziejona, przy którym na brzegu Wopca Wielkiego po prawej ręce usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej rece JMPana Jakuba Madalańskiego Żabotowa, a po prawej grunt JMPana Szaniawskiego. Od tej rzeki i kopca w prawo ścianą przesieczoną, którą idąc przez górę znamionami prosto do kopca narożnego przy drodze tyszynowskiej usypanego. od tej ściany i kopca w lewo drogą ku Tyszynowie postapiwszy do kopca narożnego przy łuhu i drodze usypanego od tego kopca w lewo brzegiem łuhu gruntem paszennym znamionami na drzewach wyciętemi idąc wedla kołodzieja tyszynowskiego ruczajkiem w rzekę Wopiec Wielki. A rzeką Wopcem w górę do u[j]ścia rzeczki Rokitny. U której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Które to włók pięćdziesiąt niespełna {dla niewystarczenia gruntu} na pomienionych miejscach przy derewience Tyszynowie i przy pustej cerkwi Kuźmy dojana [?] dostatecznie ograniczywszy i wymierzywszy znakami na drzewach poznaczywszy kopcami zasypawszy JMPanu Raphaelu Szaniawskiemu podług przywileju JKM w moc i spokojne dzierżenie prawa lennego wieczystego podałem bez żadnej kontradikciej dla lepszej wiary i wagi list mój mierniczy wymiaru i ograniczenia mego z podpisem reki mej własnej i moją pieczęcią pisan w Tyszynowie roku tysiąc sześćset trzydziestego szóstego miesiąca septembra dziewiątego dnia. Cerkiew taszmy [?] dziemiana Pohoska ta wcale z kłądowiszczem z placami [niezrozumiałe] wcale zostawać ma na pobudowanie domów popiowi i panam, a rów ni mniej ni więcej gruntu nie zostawiającego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz