Danina pana Rafała Szaniawskiego

Jag 906, s. 447 (wg pierwotnej numeracji). Skan 389.

Rafał Szaniawski otrzymuje wymiar derewienki Tyszyno [?] i pustoszy Kopciowo, Rydzikowo, Zajęcowo, derewienki spalonej Pohost przy cerkwi pustej Kuźmy Dziemiana nad rzeką Wopiec Wielki we włości wopieckiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMPanu Rafałowi Szaniawskiemu chorążemu roty JM Pana Jakuba Karola Madalańskiego wojskiego mścisławskiego rotmistrza i pułkownika JKM na włók pięćdziesiąt danego i za osobliwem listem od JKM do mnie pisanego, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók pięćdziesiąt JMPanu Szaniawskiemu w derewni Pawlukowie, Fiedzikinie, Kuźmy Dziemiana. Przeto iż Pawlukowie, Fiedzinkino inszym donatariuszom JKM jest wymierzone, tedy ja stosując się do woli i rozkazania JKM panu Szaniawskiemu w derewience Tyszyno [?], w pustoszach mianowicie nazwanych to jest Kopciowe, Rydzikowie, Zajęcowie, derewience spalenej przy cerkwi pustej Kuźmy Dziemiana Pohostem nazwanej w województwie smoleńskim, w stanie wopieckim nad rzeką Wopcem Wielkim.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od Wopca Wielkiego od u[j]ścia rzeczki Rokitny, którym wpada u[j]ściem w rzekę [Rokitną]. Tąż rzeczką Rokitną postapiwszy wzgórę z rzeczki w prawo przez błoto [nieczytelne] nego na suchym przy łuhu makarewskim, przy wodocieczy usypanego, który dzieli grunt JMPana Raphaela Szaniawskiego Kopcowa. Od tego kopca prosto wo[docieczą w] górę luhiem makarowskim do drogi z Makarowa do pustoszy Kopcowa idącej, gdzie kopiec poboczny usypany. Tąż wodocieczą w górę, granicą [nieczytelne] na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi przez górę idąc w wielką [ścianę?] makarowską, którą postąpiwszy do kopca narożnego, który dzieli grunt JMPana Stanisława Pukszty Prokrzyna, a po prawej grunt pana Szaniawskiego [nieczytelne] owa. Tąż starą granica w prawo idąc, znamionami na drzewach [nieczytelne] poboczny ścianą zakrzywioną zajmują w obrąb część gruntu [JMPana] Szaniawskiego a w odmianę gruntu odcięto zajęcowskiego panu [nieczytelne]. Piątą ścianą idąc przez rowy znamionami na drzewach do wielkiej ściany rowu graniczenie Tazczyna [?] pana Kowalskiego gruntu Hawryłowa, przy którym na łuhu kopiec. od tego rowu i kopca w prawo rowem powróciwszy idąc wedla kopca pobocznego ściana przesieczoną z gościńca z Dorohobuża do Smoleńska idacego przy którym obapół kopców dwa usypanych, które dziela grunt po lewej ręce Curykowa, a po prawej grunt Zajcowa. Tą ściana postąpiwszy znamionami na drzewach rowem od rowu o ścianę do drogi z Pohostu do Lubkowa idącej, przy której obapół kopców dwa usypano. Od tej drogi i kopców w wielki rów granica lubkowska i pohoską idąc śrzodkiem w niż do wielkiego rowu drugiego krzyżowego, przy którym w rogu gruntu pohoskiego i hukowskiego po prawej ręce usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce lubkowski i przez rów hukowski [bukowski?] po prawej usiewunt [?] pohoski, do którego się Pohością [niezrozumiałe] cząstka gruntu hukowskiego od tych rowów krzyżowych i kopca w prawo powróciwszy w wielki rów. Brzegiem rowu idac znamionami na drzewach wyciętemi, zostawując sianożęci wcale do pustoszy Hukowa należące, temże rowem w góre wierzchowiem rowu w prostą ścianę przesieczoną, która idąc cząstkę gruntu hukowskiego zajmując znamionami na drzewach [dłuższy fragment nieczytelny] rowu puzowskiego [fragment nieczytelny] rów puzowski w którym kopiec. Idąc tąż ścianą [nieczytelne] według kopca pobocznego w lewo w rów w starą granicę ochonką [?] od Puzowa, która idąc usypany kopiec poboczny wedla drogi, która idzie z Jurowa do Pohostu przeszed[ł]szy drogę na sianożęci. Tąż ścianą granicą zajmując sianożęci pohoskie znamionami na drzewach wycietemi przez błoto wielkie łuhi idąc do rzeki Wopca Wielkiego, przy którym na brzegu usypany kopiec przeciwko lasu [?] czarnego. Od tego kopca w prawo rzeką Wopcem w górę do mostu i gościńca dorohobuskiego [fragment niezrozumiały pustoszy Kuźmy Damian, przy której na brzegu Wopca Wielkiego po lewej ręce usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej rece JMPana Ja[kuba] Madalańskiego Zabołocia, a po prawej grunt pohoski JMPana Szaniaw[skiego]. Od tej rzeki i kopca w prawo ściana przesieczoną, która idąc przez górę oranu [?] prosto do kopca narożnego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz