DANINA PANA PIOTRA JAŹWIŃSKIEGO

ŁADYSKA włość Piotr JaźwińskiJag 906, s. 319 (wg pierwotnej numeracji) skan 288. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły, a przy mnie zesłany będąc P. Jan Pyszkowski [Paszkowski?] kapitan JKM bielski na miejscu komisarz.

Czyniemy wiadomo tym listem naszem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem jaśnie wielmoznego JMPana Aleksandra Korwina Gąsiewskiego wojewody smoleńskiego starosty puńskiego etc. abyśmy wymierzyli i ograniczyli gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści panu Piotrowi Jaźwińskiemu z łaski JKM prawem lennym wieczystem konferowaną, mianowicie w wioskach Jarucznie, Meczyłowie w pustoszach Hrydzinie, Dubrowie, Demidowie, Niebuczniowie, Ułasowie w województwie smoleńskiem w [sic!] starostwie bielskiem, we włości ładyskiej nad rzeką Naczą leżące.

Tego gruntu ogranicenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Naczy od uścia ruczaju Mużyłowskiego. Tym ruczajem w górę postąpiwszy do kopca narożnego na brzegu tego ruczaju Mużyłowskiego przy rowie w pagórku około olchy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce przez ruczaj Mużyłowski pana Wolińskiego Sieluczyna, z drugiej strony grunt Pana Reutta [?] Łapniowa [?] a po prawej grunt pana Piotra Jaźwińskiego Mużyłowa. Od tego ruczaju i kopca w prawo znamionami na drzewach idąc wedle kopca pobocznego do gościńca z Wiaźmy do Białej idącego, przy którym usypany kopiec poboczny. Tą ścianą znamionami na drzewach idąc wedle kopca pobocznego w rów. A rowem w niż ruczajem w rzekę Hołowienkę, przy której na brzegu usypany kopiec narożny, w którym kamienny piec. Od tego ruczaju i kopca rzeką Hołowienką w niż śrzodkiem idąc do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki Hołowienki w rowie wielkiem około olchy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Bokaczewa a po prawej grunt pana Jaźwińskiego Błasowa. Od tej rzeczki i kopca w prawo tym rowem w górę [nieczytelne]. wedle kopca pobocznego znamionami na drzewach do gościńca z Wiaźmy do Białej idącego, przez który przeszed[ł]szy około brzozy usypany kopiec. Tąż ścianą znamionami na drzewach idąc wedle kopca pobocznego w rów. A rowem w niż idąc do granicy pana Lyberta Leymana, na której na brzegu tego rowu około olchy usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Bakaczewa, z drugiej strony grunt pana Liberta Leimana Honiakowa, a po prawej grunt pana Jaźwińskiego Demidowa. Od tego rowu i kopca w prawo granicą pana Libertową w rów. A rowem w niż w rzekę Naczę. Z rzeki Naczy w lewo w ruczaj starą granicą Toczyłowa i Dubrowy. Tym ruczajem starą granicę toczyłowską i dubrowską idąc w górę z ruczaju w prawo w rowek mały idąc znamionami na drzewach wedle dębu z krzyżem i trzema wrębami wyciętemi do kopca narożnego na starej granicy jakołowskiej i dubrowskiej około brzozy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Wewla [?] [nieczytelne] strony grunt JKM [nieczytelne] a po prawej grunt pana Jaźwińskiego Dubrowy. Od tej ściany i kopca w prawo starą granicą jakołowską i dubrowską znamionami na drzewach idąc wedle kopca pobocznego do kopca narożnego na tej starej granicy około brzozy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Jermolina a po prawej grunt pana Jaźwińskiego Jarucina. Od tej granicy i kopca w prawo ścianą przesieczoną znamionami na drzewach idąc z Szycycowa do Białej idącego, przy której około brzozy usypany kopiec narożny pana Wolińskiego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM Jermolina z drugiej strony grunt pana Wolińskiego Łunina, a po prawej grunt pana Jaźwińskiego Jarucina. Tąż starą granicą pana Wolińskiego znamionami na drzewach idąc wedle kopców dwóch pobocznych w łuh starą granicą łunińską i jarucińską. A łuhem starą granicą jarucińską w niż w rzekę Naczę, przy którym po lewej ręce na brzegu rzeki Naczy usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie pana Wolińskiego Łuhina, a po prawej grunt pana Jaźwińskiego Jarucina. Od tego łuhu i kopca w lewo rzeką Naczą w górę postąpiwszy w uście ruczaju Mużyłowskiego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzydzieści wymierzywszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podaliśmy w moc dzierżenie za przywilejem JKM i za listem jaśnie wielmożnego JMPana wojewody smoleńskiego prawa lennego wieczystego panu Piotrowi Jaźwińskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy ten list nasz wymiaru i ograniczenia naszego z podpisem rak i pieczęciami naszemi. Pisan w Smoleńsku dnia osiemnastego n[ovem]bris roku tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz