DANINA PANA JANA WOJEWÓDZKIEGO

Jan Wojewódzki otrzymuje wymiar dodatkowych włók i morgów, których zabrakło do pełnego wymiaru trzydziestu włók, opisanych w przywileju, w poczynkach Malcowo, Rożnowo i Tyczkino, Kozakino, Selestynowo (tych dwóch nie udało się zlokalizować na mapie), Chlebowo, Bobrowo, Kurowo. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 104 wg pierwotnej numeracji (skan 111)

Vladislaus IV Rex Po[loniae]

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

dodatkowe włóki Jana Wojewódzkiego 001 Malcowo RożnowoCzynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMP Janowi Wojewódzkiemu rotmistrza JKM na włók trzydzieści danego, a za osobliwym listem dworzańskim JMP Mikołajowi Worońcowi pisarzowi ziemskiemu smoleńskiemu od JKM z kancelarii WKsL wydanego, w którymi mianuje w pomienionym liście JMP moje własne Adama Zarębę mierniczego JKM przysięgłego smoleńskiego, abym przez mię te włók trzydzieści wymierzone ograniczone, przy pomienionym dworzaninie w posesją podane były, czyniąc ja tedy dosyć woli i rozkazaniu JKM PMM wymierzyłem w województwie smoleńskim w stanie iwanowskiem w poczynkach żyłych w Malcowie, Rożnowie w poczynku pustym Tyczkinie, według starych granic włók sześć morgów dwa. Które poczynki przy grunciech pierwszej daniny wzwyż pomienionego pana Jana Wojewódzkiego.

W pustych poczynkach Kozakinie, Selestynowie wymierzono włók trzynaście morgów trzy w starych granicach na różnych drzewach są wycięte krzyże i po trzy wręby. Te pustoszy leżą nad rzeczką Mosową przy gościńcu mścisławskim do Dorobuża idący i między gruntami.

dodatkowe włóki Jana Wojewódzkiego 002 Chlebowo nad WilejkąTegoż p. Wojewódzkiemu w poczynku pustym Chlebowie i w połowicy poczynku Wilejki w starej granicy przy gruncie Chłopiszczowa leżące, a drugą stronę od wierzchowia rzeczki Wilejki. A rzeczką Wilejką w niż w rzeczkę Polną. Rzeczką Polną w niż do starej granicy Chłopiszczowa. Wymierzono włók sześć, morgów pięć.

dodatkowe włóki Jana Wojewódzkiego 003 ObedrowoA iż pomiara w tych poczynkach wymierzonych nie wystarczyła, z pełna włók trzydziestu. Tedy przy Bobrowie w tymże stanie iwanowskim w poczynkach dwu małych, którym [nieczytelne] majętności nie masz przez starodawność pusto leżąc, w których wymierzono włók trzy morgów dziesięć. Które poczynki leżą i w jedną stronę granice od Oborowa z drugą stronę granicę z Doroninem wielkiem rowem, dzieląc od pustoszy Doronina puszkarski. Tymże rowem w niż ruczajem Czarny[m], którym idąc w rzeczkę Mosznę przez błoto. A rzeczką Moszną w górę [s. 105:] [po]stąpiwszy w prawo granicą p. Walentego Raroga, zajmując po prawej ręce łuh błotny p. Jana Wojewódzkiego, a po lewej stronie zostawując grunt pa[szen]ny pustoszy Popowska, idąc do rowku do dwu dróg krzyżowych, przy starodawnych kurhanach, które leżą nad rowem. Które drogi idą jedna z Bobrowa, druga z Obed[ro]wa. Od tego rowu i rozstai w prawo drogą, która idzie z Kunina do Bobrowa. Tąż drogą bobrowską do rowu dorożyńskiego, który idzie od Obedrowa. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Z drugą [?] stronie gruntu Bobrowa nad rzeką Sożem poczynek mały Kurowo, w którym wymierzono włókę jedną, morg dziesięć w starej granicy leżącej z jednę stronę pana Wojewódzkiego, z drugą stronę puszkarzskiej.

[Te grunty] w województwie smoleńskim w stanie iwanowskim nad rzekami Sożem, Mościną, Mosową, Wilejką, Polną leżące. Które to włók trzydzieści w starych granicach w zwyż pomienionych poczynkach, które były wmieszane między derewnie pierwszych przywilejów dwóch panu Wojewódzkiemu danych do Kniażego Sioła, Baranowa, Bobrowa przynależące, wymierzawszy i dostatecznie ograniczenie przy zwyż mianowanym dworzaninie uczyniwszy, podałem w moc w wieczne dzierżenie prawa lennego według przywileju JKM JMP Janu Wojewódzkiemu rotmistrzowi JKM danego. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczecią. Pisan w Smoleńsku roku pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego czwartego miesiąca maj dwudziestego czwartego dnia.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz