DANINA PANA JANA KRASKOWSKIEGO

danina jana kraskowskiego 002 01Jan Kraskowski otrzymuje wymiar derewni Michajłowo oraz Kłobukowo we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 31 wg pierwotnej numeracji (skan 40)

[Na początku dłuższu fragment nieczytelny:] …czterdzieści.

Jan Kraskowski czynię wiadomo tym listem moim przeciwnym, iż mając ja daninę za zasługi swe krwawe od JKM PMM za pozwoleniem wielmożnego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL także i JMP Hieronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego rewizora JKM, wyjeżdżał [nieczytelne] mierniczy JKM urodzony pan Adam Zaręba mierniczy JKM, który ma [nieczytelne] w gruntach moich i zajmując części gruntów królewskich włók czterdzieści [nieczytelne] …

[s. 32:] [dłuższy fragment nieczytelny] …granica od rzeczki Łastowki, od kopca pierwszego narożnego, który jest usypany na gruncie michajłowskim, na brzegu tej rzeczki Łastowki, na gościńcu starodawnym smoleńskiem. Od tego kopca narożnego i rzeczki Łastowki powraca się pierwsza ściana granice. Tymże gościńcem starodawnem po lewej ręce gruntu hołyszkowskiego, idąc w wierzchowie ruczaja Rżawca do kopca drugiego narożnego, który usypany na gruncie sannikowskiem. Od tego kopca narożnego drugiego powraca się granica środkiem tego ruczaja, którym wpada granica w rzeczkę Żarnowkę. A rzeczką Żarnowką idąc w niż do kopca pobocznego, który usypany na brzegu Żarnowki, wedla gościńca starodawnego mścisławskiego. Od tej rzeczki Żarnowki i kopca, tymże starym gościńcem mścisławskiem, idzie granica zajmując części gruntów stołpińskich. A że przez wierzchowie Dumedły [?], idąc do kopca trzeciego narożnego, który jest usypany, zajmując części gruntów kniehinego, po lewej stronie gruntu pustoszki kniehinińskiej. Od tego kopca narożnego powraca się granica, prostem trybem idąc do wielkiej mogiły, przez którą mogiłę idzie granica prostem trybem w Stare Prudziszcze, który jest usypana przy rzeczce Listowce. Od tego Prudziszcza, powraca się granica śrzodkiem tej rzeczki Łastowki, idąc wzwyż przez drugą grobelkę do kopca pierwszego narożnego, od którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Tego ograniczenie w krągłego obrębu na różnych drzewach, krzyże i po trzy wręby wycięto.

danina jana kraskowskiego 002 02W derewience trzeciej, w tymże stanie maksymowskim i w poczynkach, mianowicie w Kłobukowie, Tokarzowie i Władyczynie wymierzono gruntu włók dziesięć. Którego to gruntu ograniczenie tak się ma. Naprzód pierwsza ściana od gruntu dołhonińskiego pana Boguszewskiego, od kopca narożnego, który jest usypany na gruncie kłobukowskim. Od kopca narożnego powraca się pierwsza ściana granice wedle gruntów dołhoniwskich, prosto idąc ścianą starą, do gruntu Potapowa pana Uhlika, w starą miedzę. Tą starą miedzą idąc w mech. A ze mchu ruczaj Tuczyce w wierzchowie. A z wierzchowia Tyczycy ścianą prostą na której, na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Ta ściana kończy się na gruncie władycznem, za siedliskiem małym kopca narożnego, w którym cztery dąbki, w których krzyżów trzy i po trzy wręby wycięto. Od tego kopca narożnego powraca się trzecia ściana granice poprzeczna, która idzie prostem trybem, mimo pustosz Władyczyna. Tą ścianą idąc do kopca trzeciego narożnego, który usypany wedle gruntu Paułyszkina pana Kulbackiego. Od tego kopca powraca się czwarta ściana podłużna, prostem trybem idąc, wedle gruntów maraczowskich aż do kopca pierwszego narożnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Na co daję ten list mój panu Adamowi Zarębie mierniczemu JKM z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku trzynastego nowembra roku tysiąc sześć [dalej data nieczytelna, zapewne 1624].

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz