DANINA PANA JANA GROTA INFLAN[TCZYKA]

danina Jana Grota 001Jan Grot otrzymuje wymiar dwudziestu włók w wioskach Kuźniecowo, Maniakowo, pustoszach Tolkaczowo, Zupiłkowo we włości wierzchowskiej w ujeździe bielskim.

Jag 906, s. 300 [skan 278]

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły

A przy mnie będąc zesłany pan Jan Paszkowski kapitan JKM bielski na miejscu komisarz.

Czyniemy wiadomo tym naszym listem, iż za przywilejem JKMPNM i za listem jaśnie wielmożnego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc starosty, abyśmy wymierzyli gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwadzieścia panu Janowi Grotowi prawem lennem konferowaną, mianowicie wioskach Kuzniecowie, Maniakowie, w pustoszach Tolkaczowie, Zupiłkowie w województwie smoleńskiem w starostwie bielskiem we włości wierzchowskiej nad rzeką Białą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Białej od ujścia rzeczki Tołkaczowskiej. Tą rzeczką Tołkaczowską w górę śrzodkiem idąc do kopca narożnego na brzegu łuhu tej rzeczki Tołhaczowskiej na starej między bałabińskiej i kuźniacowskiej usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JMPana podkomorzego smoleńskiego Bałabina a po prawej grunt pana Jana Grota Kuźniacowa. Od tej rzeki i kopca tą starą miedzą w lewo idąc do kopca narożnego na tej starej między usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JMPana podkomorzego smole[ńskiego] Bałabina a po prawej grunt pana Grota Kuźniacowa. Od tej między i kopca w prawo prosto idąc znamionami na drzewach do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Suchina a po prawej grunt pana Grota Kuźniacowa. Od tej ściany i kopca w prawo znamionami na drzewach idąc do gościńca z Wierzchowia do Białej idącego, przez który przeszedłszy usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą znamionami na drzewach idąc do kopca pobocznego w rowie wielkiem na Ostrówku około sosenki usypanego. Tą ścianą przez rów znamionami na drzewach do kopca narożnego przy starym gościńcu z Wierzchowia do Białej idącego usypanego przeciw kopca narożnego pana Teofila Szwarcocha przez gościniec, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Czerniecowa, z drugiej strony grunt pana Szwarcocha a po prawej grunt pana Grota Kuźniacowa. Od tej ściany i kopca idąc w prawo granicą pana szwarcochową do kopca narożnego na starej granicy dudzińskiej i maniakowskiej, na brzegu rzeki Białej usypanego. Od tej granicy i kopca rzeką Białą w górę śrzodkiem idąc do ujścia rzeczki Tołkaczowki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypany i na róznych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwadzieścia wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy za przywilejem JKM i za listem JMPana wojewody smoleńskiego podaliśmy w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Janowi Grotowi. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy ten list nasz wymiaru i ograniczenia naszego z podpisem rak i pieczęciami naszymi. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego wtórego roku pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego,… [miesiąca brak]

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz