Danina Pana Daniela Cielińskiego

danina daniela cielińskiego na dwuwiorstówce 001Jag 906 s. 371 (wg pierwotnej numeracji) [skan 324]

Daniel Cieliński [Sielieński?] otrzymuje wymiar wioski Pienieziowo i Daniłowo w ujeździe dorohobuskim. Przepisał, zredagował i mapkami opatrzył Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym moim listem, iż za przywilejem [JKM] PNM i za listem jaśnie wielmożnego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego, kupiskiego etc. starosty zjachałem do Imienia [?] Pienieziowa w ujeździe dorohobuskim w województwie smoleńskim leżącego, przy bytności JMPana Mikołaja Borowskiego podstolego żmudzkiego kapitana dorohobuskiego, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók czterdzieści JMPanu Danielowi Cielińskiemu, mianowicie w wiosce Pienieziowie włók dwadzieścia dwie i na pustoszy Daniłowie.

Których gruntów ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Bobowki, od kopca usypanego. Od tego kopca w niż rzeczką Bobowką idąc po lewej ręce grunt JKM wioski Amfilatowa w ruczaju Kotenciejow [?], którym idąc w wierzch wedle gruntu pana Sołtykowego Kotenciejowa do drogi z Ozieryszcza do Daniłowki idącej, przez którą przeszed[ł]szy na starym kołowrocie zgrodzy [?] usypany kopiec w końcu tego ruczaju kotenciejowego. Od tej drogi w starą miedzą, która dzieli grunt P. Sołtykow[y?] po lewej ręce, a po prawej pana Cielińskiego Daniłowki, idąc Łazczyną do końca w wierzchu na starej między usypanego. Tąż starą miedzą Daniłowską do drogi z Ozieryszcz do Pienieziowa idącej kopce dwa z obu stron drogi. Tąż ścianą idąc prosto do drogi z Ozieryszcza do Bieleszowki idącej, postąpiwszy do gościńca z Jelniej do Dorohobuża idacego kopiec na między na pagórku. Od którego tąż miedzą nową sporną [?] z panem Sołtykiem do kopców trzech usypanych przez pana No[końca?] i P. Michałowskiego, którzy ustąpili gruntu JKM włók trzy (idąc [nieczytelne] grunty pieniezewskie usypanego) mieszczanom dorohobuskim. Od tego kopca narożnego trochę w lewo przez łozy błotne w ?] starej granice pienieziowskiej. A rowem w niż do drogi Suborowki do Pienakowa idącej, przy której usypany kopiec na brzegu tego ruczaja na starej między, która w prawo idzie. Tąż starą miedzą wedle kopca wielką ścianą [nieczytelne] tym trybem idąc do drogi z Krutowa do Dorohobuża idącej, przez którą przeszedłszy usypany kopiec [nieczytelne] pienieziowską, która dzieli po lewej ręce grunt JKM, a po prawej grunt pana Cielińskiego pienieziowski. Tąż starą granicą idąc, znamionami na drzewach do rzeczki Bobowki, do pierwszego kopca, od którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

A iż się według przywileju włók [dłuższy fragment nieczytelny, chodzi o dodatkowy wymiar] gruntu na pustoszach Płotnikach Kupieliszczach, których pierwsza ściana poczyna się od rzeki Uży od rubiezów w jedlinie wysieczonych, prosto przez drogę, która idzie z Grodka do Kality kopiec narożny. Prosto tąż drogą kopiec drugi. Trzeci kopiec narożny na drodze, która idzie z pustoszy Kupieliszcz. Którą drogą granica idzie w lewo, znamionami wyciętymi na drzewach, to jest krzyżami i trzema wrębami. Przyszedłszy do rzeczki Kupielki, w prawo rzeczką w górę do starej granice Sioła Piotrowego po gaj zarosły jedliną, wedle którego lasu na starej między kopiec usypany niedochodząc rzeczki przez błoto łuhowe. Od tego kopca starą miedzą w drogę, która idzie od Kupieliszcz do Sioła Piotrowa usypany. Od tego kopca, który na drodze w prawo prosto znamionami na drzewach przez las aż do drogi, która idzie do Horodka w lewo drogą Kopielicką do drogi krzyżowej z Piotrowego Sioła do Kality idącej. Przez którą przeszedłszy kopiec usypany. Tąż drogą postąpiwszy do kopca po prawej ręce usypanego na nowej ścienie. Od tego kopca tąż ścianą aż do drogi, która idzie z Błotników do Horodka, za którą kopiec usypany. Od którego rowem przeszedłszy, który dzieli pustosz JKM Miszutyno z gruntem P. Cielińskiego Błotnickiem w rzekę Użę. A rzeką Użą w górę w starą granice trzeciego pola błotnickiego (przez rzekę Użę przeszedłszy po lewej stronie grunt pana Sołtykowy) aż do gruntu i wioski JKM Kality. Tąż starą granicą błotnicką w rzekę Użę, a przez rzekę Użę do Jedliny z krzyżami. U której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby. Które to włók czterdzieści za przywilejem JKM i za listem jaśnie wielmożnego JMPana wojewody smoleńskiego wymierzywszy i dostateczne ograniczenie z JM kniaziem Mikołajem Borowskim kapitanem diorohobuskim uczyniwszy podałem w moc w dzierżenie JMPanu Danielowi Cielińskiemu. Na com dał ten mój list wymiaru i ograniczenia mego z pieczęcią i z podpisem ręki mej własnej. Dat w Smoleńsku dnia dwudziestego trzeciego juny roku tysiąc sześćset trzydziestego. MP Daniel Selieński [Cieliński?] MP [manu priopria?]

danina daniela cielińskiego

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz