Danina p. Macieja Poniatowskiego [2]

Jag 906, s. 443 (wg pierwotnej numeracji). Skan 386.

Maciej Poniatowski otrzymuje wymiar majątku Stanisława Oleckiego, nabytego za zgodą królewską. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM woljewództwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym moim mierniczym listem, iż za listem JKM PNM JMPanu Stanisławowi Oleckiemu na zrzeczenie się prawa swego lennego z włók sześciudziesiąt gruntu do paszni i osady zgodnego w województwie smoleńskiem w stanie wopieckim leżących przywilejem JKM konferowanych na osobę JMPana Macieja Poniatowskiego danym, także i za osobliwem JKM listem zazwyczajnie [?] z kancelarii WksL wydanym, abym podług konsensu JKM JMPanu Maciejowi Poniatowskiemu włók sześćdziesiąt gruntu do paszni zgodnego od pana Oleckiego nabytych wymierzył i ograniczył, czyniąc wiadome wolej i rozkazaniu JKM i powinności mej, zjachawszy do stanu wopieckiego, a na[j]pierwej na grunt w zaścianki między pustoszą między rzekami Irowną [i] Irowienką przy pustoszy Kunkinie wolny zostających dawna pomiarem od Cieluskina i Łubina odcięty wymierzyłem włók ośm i morgów dwadzieścia i sześć, którego wymiaru i ograniczenia taki jest sens.

Pierwsza ściana granice od rzeki Irowienki i kopca narożnego. Nad tąż rzeczką przy kopcu ojca archiepiskopa smoleńskiego w prawej ręce pustoszy Czeluskina przy błocie olchowym na dole usypanego, który dzieli po prawej stronie grunt p. Poniatowskiego, a po lewej JM ojca władyki smoleńskiego pustoszy Czeluskina. Od tego kopca w prawo granicą władyczyną i kopcami na tej granicy w prawej ręce pustoszy Cieluskina i Łubina usypanemi, aż do kopca narożnego nad rzeką Irowną przy kopcu JM ojca władyki smoleńskiego na dole usypanego, który dzieli grunt po prawej stronie pana Poniatowskiego, a pobocznie ze dwóch stron ojca władyki smoleńskiego pustoszy Łubina i Zubowa. Od tego kopca i ściany w prawo rzeką Irowną w górę idąc śrzodkiem do kopca narożnego wyszed[ł[szy w prawo z rzeczki Irowny przez błoto po prawej stronie rowu sny [?] okolicy pustoszy Kozłowa pod góra na starej miedzy kozłowskiej usypanego, który dzieli po prawej stronie grunt pana Poniatowskiego, a po lewej ze dwu stron JM ojca władyki smoleńskiego pustoszy Dudzina. Od tego kopca rowem w niż postąpiwszy aż do kopca narożnego w ze[j]ściu pól dudzińskiego i mordzińskiego i konińskiego [?] nad rowem łopacicam usypanego, który dukt [?] po prawej ręce ze dwóch stron pana Poniatowskiego, a po lewej JM ojca władyki Dudzina i pana Racewicza Mordzyna. Od tego kopca w rów i rzeczkę Irowienkę, a rzeczką Irowienką aż do pierwszego kopca przeszed[ł]szy i rzeczkę przy kopcu ojca władyki usypanego. Skąd się pierwsza ściana zaczęła i tam się kończy.

A że więcej na tym miejscu gruntu wolnego nie stało wymierzyłem w tym ze stanu w pustoszach Ierdecz i Wypokrowie [?] na co rzeką Dnieprem leżących włók pięćdziesiąt i jedna i morgów cztyry. Których do włók sześciudziesiąt nie stało.

Którego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice poczyna się od końca [dłuższy fragment nieczytelny] nego, który dzieli grunt po lewej stronie JM ojca władyki smoleńskiego pustoszy Sopuszyna, a po prawej pana Poniatowskiego pustoszy wupół rowu [?] od tego kopca i ściany w prawo rzeką Dnieprem śrzdokiem wzgóre idąc, a wyszed[ł]szy w prawo z Dniepra wedle [nieczytelne] nad Dnieprem na płaskiem [nieczytelne[ idącej w boku sianożęci [nieczytelne] łąki nazwanej pana Zaręby usypanego, który dzieli po prawej stronie grunt pana Poniatowskiego, a po lewej JM ojca księdza biskupa smoleńskiego. Idąc od tego kopca w prawo drogą przesieczoną wedle kopców pobocznych znamionami na drzewach do kopca pobocznego około brzegu na olchowym [niezrozumiałe] niedochodząc mchu bzowego za Waskową Grzywą usypanego. Od tego kopca idąc mchem bzowym olchowym błotem idąc w lewo wedle kopców pobocznych [nieczytelne] krzyżami na drzewach aż do kopca naroznego nad samym mechem bzowym po prawej stronie usypanego, który dzieli po prawej stronie grunt pana Poniatowskiego Jerdca, a po lewej Mech Bzowy. Od tego kopca prosto ścianą przez łuhy wygorzałe znamionami na drzewach postapiwszy do kopca pobocznego nad drogą z [nieczytelne] w bzowy mech idacy usypanego, który dzieli po prawej stronie grunt pana Poniatowskiego, a po lewej JKM. Od tego kopca w lewo w górę znamionami na drzewach wedle kopców pobocznych idąc do kopca pobocznego nad drogą z Jerdica do Wiesniaków idąca po lewej stronie nad Mchulskim bzem [?] usypanego, który dzieli grunt po prawej stronie pana Poniatowskiego mikielski brzeg, a po lewej JKM. Od tego kopca w prawo przez mikuliki biel [?] brzegiem ony[m] idąc drogą przesieczoną do kopca pobocznego nad ruczajkiem z Bzowego Mchu idacym urachulską [?] [niezrozumiałe] usypany. Od tego kopca w prawo olchowym błotem nad Dutną rzeką do kopca naroznego wedle kopców pobocznych idąc nad jeziorkami usypanego, który dzieli po prawej stronie grunt pana Poniatowskiego, a po lewej JKM. Od tego kopca i ściany w prawo drogą przesieczoną wedle kopców pobocnznych do drogi jerdeckiej. Drogą do Mielice granice starej JM ojca władyki smoleńskiego i kopca pobocznego nad drogą jerdecką przy Mielicy usypanego, który dzieli po lewej stronie JM ojca władyki smoleńskiego, a po prawej grunt [w tym miejscu dokument urywa się, brak dwóch stron].

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz