DANINA NA FOLWARK GŁUSZYCE

danina na folwark Głuszyce 002Ograniczenie folwarku Głuszyce w stanie dąbrowieńskim dla Aleksandra Gosiewskiego przez Adama Zarębę, dnia 24.10.1624 r., Jag 906, s. 7 (wg pierwotnej numeracji). Skan 22. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

JW JMP wojewodzie smoleńskiemu

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię tym pisaniem moim, iż za listem JKM Pana Nasze[g]o Miłościwego, abym obrąb gruntu do paszni i osady zgodne[g]o, na folwark nazywający Głuszycy, ograniczył i w posessią podał prawem lennem wieczystym wielmożne[mu] JM panu Aleksandrowi Korwinowi Gosiewskie[mu] referendarzowi i pisarzowi WKsL wieliskie[mu], puńskie[mu], kupińskie[mu] etc. staroście, wiceadministratorowi ziemie siewierskiej.

W ten obrąb pustoszy zajęte, mianowicie pustosz Głuszyca nad jeziorem Głuszycą i rzeką Dnieprem leżąca w Kokowie, Prudzinie, Głębokiem, Nieszczonce, Cerkowiszczu, Kokowie, które pan Wołk na kozackie zajął, Rozdabarzywie, Ciunkowce. Haryszczewie, Kleszynie w województwie smoleńskim, we włości dąbrowieńskiej nad rzeką Dnieprem i rzeczkami Jesienną, Borowną, jeziorem Głuszycą, Łubią, Bechlą, Uchinią, Ruczajami Czurkowką, Chochłą leżące.

Tego obrębu ograniczenie tak się w sobie ma: Pierwsza ściana granice od rzeki Dniepra od kopca narożne[g]o w trzech szańcach do uścia rzeczki Jesiennej, postąpiwszy ku Trójcy Świętej na brzegu rzeki Dniepra, na ścienie nowo przesieczonej na gruncie trojeckim usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie folwarku wieczne[g]o, na JM pana wojewodę smoleńskie[g]o z ordynaciej przez IM Panów komisarzów fundowanego, po prawej ręce grunt folwarku Głuszyce wielmożnego JM pana referendarza i pisarza, obapuł [?] brzegi rzeczki Jesiennej, zajmując po wierzch góry. Od tej rzeki Dniepra i kopca w prawo powróciwszy do drogi z Głuszyce do Smoleńska i idącej, przy której kopiec poboczny usypany. Tąż ścianą brzegiem wierzchu góry idąc do gościńca z Orszy do bramy piątnickiej idącego, przy którym usypany kopiec, tąż ścianą brzegiem wierchu góry [id]ąc wedle gruntów paszennych do gościńca z O[rsz]y, ze Mścisławia do bramy małachowskiej idącego, przy którym kopiec narożny przez sznury od rzeczki Jesiennej po tej stronie ku Smoleńsku na dolinie usypany, który dz[ieli] [g]runt po lewej ręce ze dwu stron folwarku JM pana wojewody smoleńskie[g]o, niedocho[dząc] młyna. A po prawej grunt folwarku Głuszice, obapuł [?] brzegi rzeczki Jesiennej zajmując. Od [śc]iany i kopca w prawo powróciwszy śrzodkiem gościńca Mścisławskie[g]o i orszańsze[g]o przez rzeczkę [Jes]ienną i Mościsko stare idąc w górę, do kopca pobocznego nie dochodząc, ścianyny [?] kozackiej usypanego. Tąż ścianą do kopca narożne[g]o na wielkiej ścienie kozackiej usypane[g]o, który dzieli grunt po […] ręce folwarku Głuszyce JM pana referendarza i kozaków JKM chorągwie czerwonej. Od tego kopca tąż ścianą prostą trybową przez gościniec orszański do piątnickiej bramy idącego, przy którym kopiec usypany. Tąż ścianą z znamionami na drzewach wyciętemi przez ruczaj Bielawicze [?] postąpiwszy przez górę do rzeczki Borowny, przy której na brzegu usypany kopiec. Tąż ścianą przez rzeczkę Borownę, wedle gruntu kozaka Czarkowskiego, idąc od kopca kozackie[g]o narożne[go], który dzieli grunty po lewej ręce kozaków JKM chorągwie czerwonej przez miedzę na Łużnią [?] kozaków chorągwie żółtej, po prawej ręce grunt folwarku sami i Głuszyce. Od tego kopca [?] tą ścianą prostą trybową idąc z znamionami na drzewach krzyże [?] i po trzy […] [wy]cięto, przez rzeczkę Łubnią wedle gruntu kozaka Zielonki, Benedicta Piaskowicza [?] do kopca winklowego, który dzieli grunt po lewej ręce chorągwie żółtej kozaka Piaskowicza, а po prawej ręce ze dwóch stron grunt folwarku Głuszyce. Od tej ściany i kopca, w lewo powróciwszy […] ścianą idąc z znamionami na drzewach wyciętemi do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce kozaków Piaskowicza i Burego, z drugiej strony grunt Krukowa, a po prawej grunt folwarku Głuszyce. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy, prostą ścianą idąc wedle gruntu JKM Kucikowa i Sobolowa, prostą ścianą znamionami na drzewach przez rzeczkę Biechlę idąc przez górę do kopca winklowego, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Szarzypina, a po prawej ze dwóch stron folwarku Głuszyce Kościna, od tej ściany i kopca w lewo ścianą trochę zakrzywioną z znamionami na drzewach wyciętemu przez ruczaj Ciurkowkę idąc do rzeczki Chochły, przy której na brzegu usypany kopiec. A rzeczką Chochłą niż, w rzeczkę Uchenią. A z rzeczki Ucheni na drugą stronę Łuhy w brzegach do kopca usypane[g]o zajmując oba puł brzegi rzeczki Uchini, po grunt paszenny idąc w niż nad łuhami brzegiem góry wedle gruntu paszennego JKM przez część lasu czarne[g]o z rzeczką Uchinią za jedno z Łuhami w rzekę Dniepr wpadając. A rzeką Dnieprem środkiem w górę idąc za uście rzeczki Jesiennej do pierwszej ściany i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tamże kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. W tym obrębie wielkich błot ninacz niezgodnych jest niemało, także gruntów piaszczystych na nic nie zgodnych, dołów kopanych bar[d]zo wiele, z których kamienie do budowania zamku smoleńskie[g]o wybierano. Z tych żadne[g]o pożytku do orania nie będzie ani do koszenia trawy.

Który to obrąb gruntu ograniczywszy na folwark wieczysty prawa lennego Wielmożne[mu] JM panu referendarzowi i pisarzowi WKsL podałem w moc i w wieczyste dzierżenie przez jenerała JKM Jana Zdanowicza i przez stronę jego na ten czas przy niem będą[cych?] trzech szlachciców pana Krzysztofa Herhowskie[go], pana Stanisława Morkiewi[cza?], pana Daniela Drzewieckiego.

Na com dał ten list mój ograniczenia me[g]o z podpisem [rę]ki mej własnej i z moją pieczęcią, także z pieczęciami i z podpisami rąk jenerała i s[amego?] je[g]o. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziste[g]o czwarte[g]o octobra roku tysiąc sześćset dwu[dzie]stego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz