Danina miasteczka Prudów

danina miasteczka PrudyMiasteczko Prudy otrzymuje pustoszy Chmarskie, Piwowo, Sorokopudowo, Parszyno, Alistrachowo, Rzemieniowo, Szemetowo, Obuchowo, Chołoszczowo, Ładychino, Halihino, Kiryłowo, Murdzino, Lityno we włości iwanowskiej. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 99 wg pierwotnej numeracji (skan 106).

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysiegły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż będąc wysłanym od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók półtorasta nie licząc w tę pomiarę błot wielkich ninacz [?] niezgodnych, których jest więcej dziesiątka. Włók niektóre miejscami zgodne są dla robienia rudy, które wolne zostawione, do rudni JKM, czasu przyszłego robione być mają.

Według pierwszego założenia granice miasteczku JKM Prudom, mianowicie w pustoszach Chmarskiem, Piwowie, Sorokopudowie, Parszynie, Alistrachowie, Rzemieniowie, Szemetowie, Obuchowie, Chołoszczowie, Ładychinie, Halihinie, Kiryłowie, Murdzinie, w Litynie, O[…]bowie, Cichanowie. A iż dwie pustoszy – Chmarskie, Chołoszczowo – z początka od założenia miasteczka Prudów, roku tysiąc sześćset dwudziestego czwartego, dnia czternastego juny temu miasteczku zawiedzione i granicą naznaczone, ad male narata [u] Królestwa IchM uproszone są, które z pomiaru według pierwszego założenia granic temu miasteczku Prudom przywrócone są.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza sciana granice, od rzeki Chmary i od ujścia rzeczki Kamieńca. Tą rzeczką Kamieńcem w górę śrzodkiem idąc, do gościńca ze Mścisławia, do Prudów idącego, przy którym na brzegu tego ruczaja Kamieńca usypany kopiec. Od tego ruczaja i kopca w lewo gościńcem trochę postąpiwszy, do kopca narożnego przy tym gościńcu po prawej ręce, na ścienie nowo przesieczonej, około [kopca usy]panego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM Woronina, z drugiej strony przez gościniec mścisławski grunt JMP Wojewódzkiego Astaszkowa, a po prawej grunt miasteczka Prudow Piwowa. Od tego gościńca i kopca w prawo ścianą przesieczoną, czarnym lasem idąc znamionami na drzewach, do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Wojewódzkiego Astaszkowa, a po prawej grunt miasteczka Prudów Sorokopudowa. Od tego kopca w prawo prosto idąc znamionami na drzewach, wedle kopca pobocznego, do kopca narożnego, przy drodze z Horbaczowa do Prudów idącej, około iwy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwu stron [s. 100:] JMP Jana Marcinkiewicza stolnika upickiego Horbaczewa, a po prawej stronie grunt miasteczka Prudów Chołos[z]czewa. Od tej ściany drogi i kopca powróciwszy w prawo, prostą ścianą znamionami na drzewach, zajmując część wielkiego mchu, idąc do granice pana Bykowskiego, na której nad łuhem przy rogu wielkiego błota usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Marcinkiewicza Chodziakowa, z drugiej strony grunt JMP Janusza Bykowskiego [Płoskiej?], a po prawej grunt miasteczka Prudów [tu nieczytelne]. Od tej ściany i kopca w prawo błotem wielkiem, przez błoto w rów, w starą granicę Płoskiego i Holinina. A rowem starą granicą w górę postąpiwszy do drogi z Płoskiego do Prudów idącej, przy której obapół usypano kopców dwa na granicy pana Bykowskiego. Tąż ścianą i granicą pana Bykowskiego, czarnym lasem postąpiwszy do kopca narożnego na tejże granicy, na ścienie miejskiej, nowoprzesieczonej usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Bykowskiego Płoskiego, z drugiej strony grunt JKM Waniaczki, a po prawej miasteczka Prudów. Od tej ściany i kopca w prawo znamionami na drzewach idąc prosto do drogi z Hradzinina do Prudów idącej, przy której usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą znamionami na drzewach, prosto idąc do drogi z Bojad do Prudów idącej, przy której usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Bojad, a po prawej miasteczka Prudów Cichanowa. Od tej ściany i kopca w prawo znamionami na drzewach, prosto idąc do gościńca z Dorobuża do Prudów idącego, przez który przeszedłszy około brzozy usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą znamionami na drzewach idąc do kopca pobocznego przy gościńcu rosławskim usypanego. Tąż ścianą do kopca pobocznego nad błotem wielkiem w pagórku około brzozy usypanego. Od tego kopca tym błotem wielkiem śrzodkiem idąc w rzeczkę Zeleziankę. A rzeką Zelezianką w niż w rzekę Chmarę. A rzeką Chmarą w niż, śrzodkiem idąc do ujścia rzeczki Kamieńca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostateczne usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók półtorasta wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, za listem JMP wojewody smoleńskiego, podałem w moc i w wieczyste dzierżenie miasteczku JKM Prudom. Na com dał ten list mój własny wymiaru i ograniczenia mego, z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia trzydziestego january, roku tysiąc sześćset trzydziestego wtórego.

W tem ograniczeniu zajęto włók pięć na cerkiew [s. 101:] Świętego Mikoły dla świeszczennika, dziaka, pałamarza.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz