DANINA JMP JANUSZA BYKOWSKIEGO

danina janusza bykowskiegoJanusz Bykowski otrzymuje wymiar gruntu do paszni dodanego do jego pierwszej daniny w Jurach. Pasznia nad rzekami Wieprzynką, Pierzynką, Sielinką, Upiną we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 419 wg pierwotnej numeracji (skan 362)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMP Januszowi Bykowskiemu żołnierzowi staremu dobrze i KJM i Rzeczp[ospolitej] zasłużonemu na włók pięćdziesiąt danym, i za osobliwem listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smol[eńskiego], puńskiego etc. starosty do mnie pisanem, zjechałem do stanu iwanowskiego przy pierwszej daninie JMP Janusza Bykowskiego nazywającej Jurów lasu czarnego błotnego od Jurów z dawna w starych granicach należącego z Starem Budzyskiem Iwkowem, w którem popioły robi JMP Adam Wierzchowski na KJM zajmując ostrów lasu błotego nad rze[s. 420:]czkami Wieprzynką i [nieczytelne] wymierzyłem gruntu suchego do paszni zgodnego włók pięćdziesiąt JMP Januszowi Bykowskiemu w województwie smoleńskim w stanie iwanowskim nad rzeczkami Wieprzynką, Pierzynką, Sielinką, Upiną leżące.

A została się tego lasu trzecia część Błotnego Jurowskiego po starą granicę jurowską w zaścianku między granicą mścisławską dwiewarzście [?] poprzek półtrzeci wzdłuż. Stosując się do listu JW JMP wojewody smol[eńskiego] zrewidowałem ten zaścianek i za jedno ograniczenie uczyniłem, do dalszej konfirmaciej JKM PNM odsyłam, gdyż JMP wojewoda smol[eński] widząc odważne zasługi JMP Bykowskiego i ten zaścianek do daniny JM jako rzecz małą przyłączyć kazał.

Tego obrębu wszystkiego ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od wierzchowia rzeczki Tuszomle idąc przez suchodół w wielkie błoto po wierzchowie rzeczki Sielinki. A rzeczką Sielinką w niż przez Stare Budzisko Nokowe [Mykowe?], którego połowa odeszła po lewej ręce JMP Karlińskiemu chorążemu ziemskiemu smoleńskiemu, a po prawej stronie JMP Bykowskiego druga połowa tegoż Budziska JMP Bykowskiemu. Idąc w rzeczkę Upinę w granicę mścisławską i smoleńską, która dzieli grunt po lewej ręce p. Ciechanowieckiego podstolego mścisławskiego, a po prawej grunt JMP Bykowskiego Czarny Las Błotny. Tąż rzeczką Upiną śrzodkiem idąc w górę ku wierzchowiu, nie dochodząc stanowiska Chalin [?] [niezrozumiałe, dłuższy fragment nieczytelny] starą granicą jurowską ruczajkiem Łoczynką idąc w wierzch. A z wierzchowia Łoczynki przez czarny las suchodołem w wierzchowie rzeczki Pierzynki po zadu Kruchłego Moszkie[go?]. A rzeczką Pierzynką małą w niż większą rzeczkę Pierzynkę. A rzeczką Pierzynką w niż śrzodkiem idąc w rzeczkę Wieprzynkę. A Wieprzynką w niż idąc z rzeczki Pierzynki [?] w prawo w pierwszą ścianę granicę jurowską przesieczoną przez Stare Horodyszcze idąc przez górę znamionami na drzewach różnych krzyże i po trzy wręby wyciętemi. Tąż ścianą granicą jurowską idąc w [niezrozumiałe] wierzchowia rzeczki Tuszomle. Którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Które to włók pięćdziesiąt lasu czarnego błotego z zaściankiem wzwyż mianowanym a do paszni nmało użytecznego wymierzawszy i granice pewne opisawszy z potraceniem na błota ninacz niezgodne których jest niemało, podałem w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Januszowi Bykowskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej włąsnej i z moją piezecia. Pisan w Jurach 28 dnia miesiąca d[ecem]bra roku 1631. [Tu powtórzenie:] 1631 decembra 28 dnia.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz