DANINA JMP JANU MILEWSKIEMU

danina Jana Milewskiego 002Jan Milewski otrzymuje wymiar derewienki Moczułowo, poczynku Siemieszkowo, Mniekino nad rzekami Dzielną i Szczołbną we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 53 wg pierwotnej numeracji (skan 62)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMP Janowi Milewskiemu na włók sześćdziesiąt danym i za osobliwym listem JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sześćdziesiąt w województwie smoleńskiem w stanie maksymowskiem nad rzekami Dzielną i Szczołbną leżące, mianowicie w derewience Moczułowie, w poczynkach Siemieszkowie, Mniekinie [Mlekinie?] i mniejszym Mocałowie [Moczułowie?].

A nie mogąc pomiarą włók sześćdziesiąt w jednym obrębie wystarczyć, stosując się do przywileju JKM, przyległego gruntu w stanie dąbrowieńskiem dodałem w drugiem obrębie włók dwadzieścia trzy, mianowicie w derewience Usochach, w poczynkach Charszynie i w poczynku Birtach, w poczynku Karwajach. Ta derewienka i poczynki drugiego obrębu zwyż mianowane, jako są z dawna w starych granicach, tak i teraz każdą z nich według pomiaru i ograniczenia mego wcale zostawuję.

Tego gruntu ograniczenie pierwszego obrębu w Moczułowie włók trzydziestu siedmiu.

Pierwsza ściana granice do rzeki Dzielnej od starej grobelki, od ujścia rowu suchodołu, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Samuela Zienowicza chorążego mścisławskiego sioła Wasilowa, a po prawej stronie grunt JMP Milewskiego sioła Moczułowa i Siemieszkowa. A rowem suchodołem znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi idąc w wierzchowie tego rowu do kopca narożnego po prawej ręce na sianożęci usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JMP chorążego mścisławskiego do sioła Wasilowa, a po prawej ręce grunt JMP Milewskiego moczułowski, siemieszkowski. Do tego wierzchowia i kopca w prawo powracając, prostą ścianą idąc w krzywy mech. A ze mchu krzywego w rów wodocieczy idąc do gościńca z Dosuchowa [Desachowa?] do Smoleńska idącego, przy którym kopiec usypany. Tą ścianą prostą idąc przez błoto znamionami [s. 54:] na drzewach wyciętemi w rzeczkę Szczołbną. A rzeczką Szczołbną w górę idąc śrzodkiem w wierzchowie. A z wierzchowia w prawo powróciwszy starą granicą połzikowską i moczułowską do starych znamion w dębie wyciętemi trochę postąpiwszy do drogi, która idzie z Półzików do Moczułowa, przy której kopiec poboczny usypany, który dzieli grunt po lewej ręce JMP chorążego mścisławskiego półzikowski, a po prawej grunt JMP Milewskiego moczułowski. Tąż starą granicą dawnemi znamionami od Moskwy na dębach krzyże czynionemi i teraźniejszemi znamionami na różnych drzewach ponowionemi, idąc wedla kopca pobocznego na lądzie usypanego, które poddani JMP chorążego mścisławskiego Z którego [?] koła przeszedłszy starą granicę w gruncie moczułowskiem przez obili [?]. Tą ścianą wedla dębu staremi znamionami idąc w rowek wodocieczy, który wpada w rzekę Świętopolkię. A rzeczką Świętopolką w rzekę Dzielną w samo wierzchowie w starą granicę na której na brzegu tego wierzchowia około brzozy usypany kopiec narożny. Od tego wierzchowia i kopca w prawo powróciwszy prosto w górę gruntami przerobionemi na wielkie dęby, u których starodawne krzyże w [?] znamiona do drogi, która idzie [z] Nowego Sioła do Moczułowa, przy której obapół kopców dwa usypano, które dzielą grunt po lewej stronie JMP chorążego mścisławskiego sioła nowego, a po prawej grunt JMP Milewskiego Moczułowa. Tąż starą granicą i miedzą znaczną z staremi znamionami na dębach i na klonie krzyże wyciętemi, idąc czarnym lasem znamionami na różnych drzewach wyciętemi wedla dębów z staremi krzyżami do gościńca, który idzie z Dosuchowa do Smoleńska, przy którym obapół kopców dwa pobocznych usypano przy rowku, który przechodzi poprzek przez gościniec. Tąż ścianą po starych znamionach w dębach wielkich wyciętych i na różnych drzewach nowokładzionych w mech od starożylców nazwany ludystrzemski. Tąż starą granicą do wiosek nazywających Bździachino, przy których około dąbku usypany kopiec. Tąż starą granicą śrzodkiem łużku Rżawca idąc znamionami w niż, który wpada w rzeczkę Rzezankę. Rzeczką Rzezanką w rzeczkę Dzielną w górę idąc śrzodkiem do starej grobelki i ujścia wielkiego rowu suchodołu. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W drugiem obrębie dodałem w [nieczytelne] pierwszą ścianą granice od [nieczytelne] oddałem [nieczytelne] …[rzecz]ki Ruchi od ujścia rowku suchodołu [nieczytelne], którą przez starożylca przysięgłą, na której kopiec narożny usypany, który dzieli grunt po lewej ręce pana Mniszewskiego Wołkowa, a po prawej JMP Jana Milewskiego Churszyna. Od tego rowku i kopca miedzą starą zakrzywioną, idąc staremi izgrodami na drzewach różnych krzyże i po trzy wręby wyciętemi przez mszarzyńki błotne do drogi z Hrybanów do [nieczytelne] …ów idącej, przy której usypany kopiec poboczny. Tąż starą granicą w rów suchodół idąc w niż w rzeczkę Ruchę. A z tej [nieczytelne] rucza[jem] [s. 55:] Ruchą w górę idąc z rzeczki w prawo, w stara miedzę granice izgrody Hrybowa i Birłowa, idąc izgrodą do drogi z Usohy do Krasnego idącej. Tąż starą miedzą przez drogę w rów Dubowik, który dzieli grunt po lewej stronie derewienki Hranowa, a po prawej grunt derewienki Usochy, a rowem Dubowikiem w mszarzyny błotne lasem zarosłe w starą granicę derewienki Pieczonek, Obyjmina i Usochy. Tą starą miedzą do drogi i Kołowrotu, która idzie z Obyjmina do Usoch, przy której kopiec usypany, który dzieli grunt bojar domarackich Obymina, a po prawej stronie grunt JMP Milewskiego derewienki Usochy. Tą starą miedzą w mech błotny. A mchem błotnym w starą granicą połukojowską i usoską do drogi z Połakowa do Usoch idącej, przy której na łużku na starej między usypany kopiec poboczny, który dzieli grunt JMP Zienowicza chorążego mścisławskiego derewienki Połzikowa, a po prawej stronie grunt JMP Milanowskiego. Tą starą miedzą znamionami na drzewach wyciętemi w starą miedzę granice stanu małachowskiego, który dzieli grunt po lewej stronie pustoszki derewienki Dziedziowa, a po prawej stronie grunt JMP Milewskiego poczynku Korpaja. Tą starą granicą i miedzą stanu małachowskiego idąc w rzeczkę Ruchę. A rzeczką Ruchą w górę śrzodkiem w lewo w ujście rowku suchołku. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto, które to włók sześćdziesiąt według przywileju JKM w dwóch obrębach wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc wieczyste dzierżenie prawa lennego JMP Janowi Milewskiemu włók sześćdziesiąt. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Moczułowie miesiąca july dnia czwartego Ad tysiąc sześćset trzydziestego piątego MP.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz