DANINA JMP JAKUBA KAROLA MADALIŃSKIEGO

Danina Jakuba Karola Madaleńskiego 001wojskiego mścisławskiego dworzanina i pułkownika JKM

Jakub Karol Madaliński otrzymuje wymiar derewni Andronowo, Połujowo, Starykowo, Hołubowo, Szatałowo, Haponowo, Domanicze, Pieki, Jołdycze, Karczmniki spalone nad rzekami Stomieć, Zadomieć (dwie rzeczki o tej nazwie!), Terechowka, Rohoźną, Hościnką, Waśkowką, Czepiną we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapka opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 101 wg pierwotnej numeracji (skan 108)

VLADISLAUS IV. REX POLONIAE

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za dwiema przywilejami JKM PNM JMP Jakubowi Karolowi Madalińskiemu wojskiemu mścisławskiemu dworzanowi i pułkownikowi od JKM danemi w stanie iwanowskim na różnych miejscach [s. 102:] wioski i pustoszy różnym IchM PP obywatelom rozdane na które IchM PP obywatele przywileja mający i Budę, którą pan Wierzchowski trzymał przez odległość jej musiałem oprzeć [?] wygadzając pomierze lasu czarnego z dwiema Budziskami starymi z pustoszami żyłemi i pustymi tych czterechset włók w jeden obrąb, stosując się z dwiema przywilejami i dwiema listami od KJM PMM do mnie pisanym zjachawszy do stanu iwanowskiego wymiaerzyłem i ograniczył[em] gruntu do paszni i osady zgodnego z lasem czarnym włók czterysta JMP Jakubowi Karolowi Madalińskiemu wojskiemu mścisławskiemu dworzaninowi i pułkownikowi JKM, mianowicie w derewienkach żyłych i pustych Andronowie, Połujowie, Starykowie, Hołubowie, Szatałowie, Haponowie, Domaniczach, Piekach, Jołdyczach, Karczmniki spalone w województwie smoleńskim w stanie iwanowskim nad rzekę Stomieczą, Zadomiecią, Terechowką, Rohoźną, Hościnką, Waśkowką, Czepiną leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Stomieci, przy której na brzegu nad rowkiem starej granicy iwanowskiej i jeleńskiej około olchy wielkiej usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie p. Jaykowskiego, Woroszyłowa, a po prawej grunt JMP Jakuba Karola Madalińskiego wojskiego mścisławskiego Andronowa. Od tej rzeki i kopca w prawo starą granicą woroszyłowską i andronowską znamionami na drzewach idąc do rzeczki Zadomieci. Przez którą przeszed[ł]szy na starej granicy jelińskiej usypany kopiec. Od tego kopca trochę w lewo tąż starą granicą jelińską znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi, idąc przez Czarny Las chełmisty do wierzchowia rzeczki Terecha, przy którym wierzchowiu na łuhu około olchy usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce stanu jelińskiego, z drugiej strony przez rzeczkę Terechowkę las czarny rosławski, a po prawej grunt JMP Madalińskiego. Od tej granicy i kopca rzeczką Terechowką w niż śrzodkiem idąc do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki {Terechowki} po prawej stronie nie dochodząc ujścia ruczaja Stayskiego około jedli usypanego, który dzieli grunt ze dwu stron las czarny JKM stanu iwanowskiego, a po prawej grunt JMP Madalińskiego. Od tej rzeczki i kopca w prawo powróciwszy przez ruczaj Stayski. Przeszed[ł]szy na brzegu tego ruczaju na wielkiej ścienie usypany kopiec. Tąż ścianą wielką prostym trybem idąc przez mszarzyny do kopca pobocznego na tej ścienie wielkiej, na dolinie usypanego. Tąż ścianą wielką znamionami na drzewach prosto idąc do kopca pobocznego [s. 102:] na tej wielkiej ścienie około lipy usypanego. Od tego kopca trochę w lewo znamionami na drzewach idąc, przez łuh błotny do rzeczki Zadomieci przy której na brzegu poniżej [nieczytelne] okolicy Hołubina usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie JKM stanu iwanowskiego, a po prawej grunt JMP Madalińskiego Hołubina. Od tej ściany i kopca rzeczką Zadomiecią w niż śrzodkiem idąc w rzeczkę Stomicę. A rzeczką Stomiecią obapół brzegu zajmując, póki woda idzie w niż do uścia rzeczki Rohoźny. A rzeczką Rohoźną w górę śrzodkiem idąc w wierzchowie. A z wierzchowia dołem prosto idąc w rzeczkę Hościnkę. A rzeczką Hościnką [nieczytelne] …szy do drogi z Haponowa do Czerepowa idącej, przy której na brzegu rzeczki Hościnki wedle mostku chruścianego usypany kopiec poboczny, przy którym na brzegu tej rzeczki hościnki obapół drogi na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi. Od tej drogi i kopca tąż rzeczką Huścinką trochę w górę postąpiwszy. Z rzeczki Hościnki w prawo zajmując pole Haponowa brzeźniakiem zarosłe wedle lasu JKM czarnego dąbrową zarosłego idąc prosto w prawo w rzeczkę Waśkowkę. A rzeczką Waśkowką w górę idąc do ujścia ruczaja, który z kruch tego mchu wychodzi z rzeczki Waśkowki tym ruczajem w górę w Mech Kruchły. A za mchu kruchłego prosto do gościńca z Rosławia do Smoleńska idącego, przy którym dąb wielki z dwiema krzyżami i po trzy wręby wyciętymi. A przez gościniec przeszed[ł]szy usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie JKM stanu iwanowskiego a po prawej JMP Madalińskiego Pokojowa [Połujowa?]. Od tego gościńca tąż ścianą prosto mszarzynami lasem zarosłym w rzeczkę Czepinę w granicę stanu jelińskiego. A rzeczką Czepiną w niż śrzodkiem idąc w rzeczkę Stomieć. A rzeczką Stomiecią w górę idąc do granice stanu jelińskiego do pierwszego kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Z tych czterechset włók do pierwszej daniny Przylepowa dodałem włók trzydzieści przyległego Boni Kopytowa, po drugiej stronie rzeki Soża po ścianę nowoprzesieczoną znamionami na drzewach. Która się poczęła od rzeki Soża po ruczaj Głęboki, który wychodzi z Okrągłej Łuży jeziorka, kończy się po drogę z Czerepowa do Prudków idącą, przy której kopiec narożny około dębu usypany. Druga ściana tąż drogą ku Prudkom idącą po pierwszy mostek z Borku, przy którym kopiec narożny na brzegu Czarnej Gręzi idąca w prawo przez mszarzynki przeciwko ujścia Przyrwy przez rzeczkę Soż.

W tym ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypana i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók czterysta ze dwiema przywilejami JKM z lasem czarnym, z Budziskami Staremi, z Borowiną, z pustoszami wymiar a [nieczytelne] i dostateczne ograniczenie uczyniwszy z poboczniem błot wielkich [mszy]stych ninacz niezgodnych, wyjąwszy te derewnie i pustoszy, które [s. 103:] w ten obrąb i ograniczenie moje, przez odległość nie zajęły. Za którem dał w tenże obrąb przyległego gruntu puszczy odmianę. Podałem w moc i w wieczyste dzierżenie prawa lennego JMP Madalińskiemu+. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia szesnastego july Anno tysiąc sześćset trzydziestego czwartego

+Tu przypis na marginesie trudny do odczytania.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz