Danina JMP Aleksandra Ogińskiego (część 1) – errata

kaspelska włość danina Aleksandra Ogińskiego 002Aleksander Ogiński otrzymuje wymiar majątku Zarębianki we włości kaspelskiej w ujeździe smoleńskim. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 242 (wg pierwotnej numeracji) [skan 227]

Publikuję jeszcze raz, bo link do poprzedniej wersji gdziesik się zagubił 😉

Vladislaus IIII Rex Poloniae

Danina JMP Aleksandra Ogińskiego

Chorążego trockiego staroście rohaczewskiego i droszyńskiemu etc.

Konstanty Uhlik dworzanin JKM.

Czynię wiadomo, iz za listownym rozkazanie Króla JM PNM wyjachałem w roku teraźniejszym tysiąc sześćset trzydziestym czwartym miesiąca maja dwudziestego pierwszego dnia do włości kaspelskiej w województwie smoleńskim leżącej dla podania majętności i daniny według przywileju KJM PNM pod datą roku tysiąc sześćset trzydziestego trzeciego miesiąca septembra trzydziestego dnia na Pokrowskiej Górze mianą. Wieś [wraż?] nazwany Zarębianki z inszymi poczynkami i pustoszami jako przedtym za Moskwy władyka smoleński i bojaryn kniaź Karakicz trzymał, JMPanu Aleksandrowi Ogińskiemu chorążemu trockiemu staroście rohaczewskiemu i doroszyńskiemu pułkownikowi i rotmistrzowi KJM i paniej małżonce JM i potomkom IchM jako o tym szyrzej przywilej KJM PMM JMPanu Ogińskiemu danego i według listu KJM do siebie pisanego, wyjechałem pospołu z urodzonym panem Adamem Zarębą mierniczym KJM przysięgłym do którego też osobny list KJM jest pisany, aby zjachał dla ograniczenia, mając i jenerała nadwornego przy sobie, p. Jana Zdanowicza i piąci szlachciców p. Jana Kościeniewskiego, p. Aleksandra Antonowicza, p. Wojciecha Bieniaszewicza, pana Jana Woyciechowicza i pana Andrzeja Ihnatowicza.

Poczęliśmy tę majętność Zarębianki, we włości kaspelskiej w województwie smoleńskim leżącej graniczyć w roku zwyż pomienionym miesiąca maja dwudziestego wtórego dnia, które granice tak się w sobie mają. Pierwsza granica poprzeczna. Wzięliśmy od ruczaju Scolanca, który wpada w Jezioro Kaspelskie. Idąc tym ruczajem do rzeki Wydry. A rzeką Wydrą idąc połowicą tej rzeki w wierzch do ujścia ruczaju Czarnego. Od rzeki Wydry w prawo ruczajem Czarnym, śrzodkiem w górę idąc w kraj mchu wydrejskiego. A krajem mchu wydrejskiego zająwszy ten wszytek mech idąc znamionami to jest na różnych drzewach po krzyżu i po trzy wręby wycinając do rzeczki Lalekwy, przy której na brzegu przy końcu mchu wydzierskiego usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce Las Czarny pana Ozierowa, z drugiej strony grunt zarubieński. Od tej ściany mchu i kopca rzeczką Lalekwą w niż śrzodkiem idąc do kopca winklowego na brzegu tej rzeczki Lalekwy po lewej ręce, na starej granicy zarubieńskiej usypanego. Od tej rzeczki i kopca w lewo powróciwszy, idąc znamionami na drzewach przez trzy kurhany wielkie prosto w rzeczkę Natkę, przy której na brzegu usypany kopiec. Od tej ściany i kopca rzeczką Natką w górę śrzodkiem idąc w same wierzchowie tej rzeczki w kraj mchu wielkiego Czysca. A krajem mchu Czysca idąc w wierzchowie rzeczki Jeliny do starej granice mikulińskiej, majętności JMPana Aleksandra Ogińskiego do Ostrowa, nazwanego Otabiny. Idąc do Ostrowa, Hubowi majętności JMP chorążego trockiego mikulińskiej po lewej ręce leżącej, a po prawej grunty JM majętności Zarubianek, temuż JM należącej. Tymże mchem Czyscem. Z Czyscy w błota Rudni. Z błota Rudnego do drogi krasnodubrowskiej. Tąż drogą w rzeczkę Mniejszą Olszą Jędrzejkowa. Z Olszy Jędrzejkowej do Więtszej Olszy. Tąż rzeczką idąc w wierzch w Błoto Molowo. Tym Molowym Błotem idąc do rzeczki Kleci. Tą rzeczką Klecią idąc w niż do jeziorka. Z jeziorka rzeczką Łazawką w wierzch. Z Łazawki rzeczki w mech na zrociny [drociny?] Hładki. Z Mchu Hłatskiego do rzeczki Małej Bierezyni, która graniczy z gruntem JMP Samuela Ogińskiego ciwuna trockiego z gruntami zarubieńskimi. Tąż rzeczką w górę idąc przez drogę bdzielowską nazwaną w rzeczkę Żurawiniec. Z rzeczki Żurawinca do Ruczaju Czarnego. Z tego Ruczaju Czarnego w poprzek do rzeczki Żabnej. Tąż rzeczką idąc w niż do Wielkiego Kamienia. Z Wielkiego Kamienia w Czarną Hruz. Z Czarnej Hręzi do drogi momoszkowskiej w Dąbrowie Rozdmienickiej.

Gdzie się zeszły granice różnych majętności, to jest mikulińska, kortoszowska i porecka, gdzie jest kurhan na dwa rozkopany. A po prawej stronie idąc grunt zarubienski. Od tego kurhana drogą momoszkowską idąc ku Kaspli. A z tej drogi do rzeczki Pieczaszczej. Tą rzeczką idąc w niż do mchu, nazwanego Klinu. Z tego Klinu w Łojeńskie Wierzchowie. A tą rzeczką Łoyną idąc w niż do Ruczaju Skuporedoszczu. Z tego ruczaju idąc suchodołem kopcami usypanymi i na różnych drzewach znakami położonemi do rzeczki Łubicy. Tą rzeczką idąc w niż do kopca na brzegu tej rzeczki usypanego. Od tego kopca i rzeczki idąc lasem na różnych drzewach znaki kładzione. Z lasu wyszed[ł]szy w koniec gruntów harbunowskich i zarubińskich kopiec usypany. Tą ścianą do Sosny z krzyżami i znakami. Od tej sosny idąc, tąż ścianą do ruczaju Solonca, kopiec usypany. Od tego kopca do wierzchowia w Jezioro Kaspelskie. U którego się i pierwsza ściana zwyż mianowana zaczęła.

Którą się majętność zwyż pomienioną Zarubienki w tych granicach opisanych podajemy JMPanu Aleksandrowi Ogińskiemu chorążemu trockiemu paniej małżonce JM i potomkom IchM z poddanemi, którzy są na osobliwym inwentarzy spisani z gruntami, lasami, z drzewem bartnym, z danią miodową, z rzekami, z gony bobrowymi i z łowy rybnemi, według przywileju KJM.

A tę granicę zwyż pomienioną Zarubienki obwodzili poddani, bywszy KJM tej majętności Zarubianek na imię Hwiedor Szasianek z sioła Zarubianek, Filip Kondratowicz z poczynku Hodyk, Wasili Siemonowicz z sioła Zarubianek, Siemon Siemionowicz z tego sioła, Kuźma Tylionowicz z tegoż sioła, Oleksiej Sichanowicz, Miszko Demidowicz i Ułas Demidowicz z tego sioła Zarubianek. A z poczynku Ihnatowa Hryszko Ihnatowicz, z derewni Czernian Sidor Andrzejewicz, Kondrat Mikulinicz, Mamilis Hrehorewicz. A z poczynku Wawulina Sierhiej Demidowicz. I to też ciż poddani zwyż mianowani powiedzieli pod przysięgą przed nami, że w Jeziorze Kaspelskim władyków trzech po sobie diących smoleńskich za któremi i ta majętność Zarubianki była aż do wzięcia Smoleńska od Świętej Pamięci Króla JM Zygmunta Trzeciego, mieli wolno łowienie ryb w tym Jeziorze Kaspelskim i poddani zarubiency.

Które w podania i ograniczenie nasze podawszy JMPanu chorążemu trockiemu, małżonce JM i potomkom IchM ręce swe podpisujemy przy pieczęciach naszych, także z podpisem rąk i pieczęciami jenerała przy nas będącego i strony szlachty zwyż mianowanych. Działo się w Zarubienkach dnia dwudziestego piątego miesiąca maja roku tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Konstanty Uhlik dworzanin KJM ręką swą

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły ręką swą

Jan Zdanowicz jenerał JKM dworny ręką swą

Aleksander Antonowicz

Wojciech Bienieszewicz

Wojciech Bernatowicz ręką swą

Andrej Ihnatowicz [oryginalnie alfabetem ruskim]

Jan Kostjeniewski rkoju własnoju [oryginalnie alfabetem ruskim]

Ciąg dalszy dokumentu w następnym wpisie.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz