DANINA JM PANA JANA PASKA

danina jana abrahamowicza paska 002Jan Abrahamowicz Pasek otrzymuje wymiar 300 włók we włości iwankowskiej nad rzeką Sustromiec. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 167 wg pierwotnej numeracji (skan 164)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za [osobliwym pisaniem?] JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego, kupiskiego etc. starosty, który jest od KJM do Smoleńska i do innych zamków siewierskich od Moskwy rekuperowanych zupełną mocą zesłany, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzysta JMP Janowi Paskowi sędziemu grodzkiemu smoleńskiemu, stosując się do przywileju i listu JKM, i do listownego rozkazania JW JMP wojewody smoleńskiego w tych wioskach, pustoszach i uroczyszczach mianowanych wymierzyłem, to jest w Iwoninie, w Starosielu, w Tysowie, w Bereskinie, w Kraswinichołmie, w Pańskiem, Stefanowie, Botajowie, Kuzinie, Saczkach, Deskinie, Dubrowie, Lenkowie, Daszynie, Onesinowie, Lekkiem, Ogniowie, Cudziejowie, Sablinie, Osowkinie, w Siołkonowie, Letkowie, Gnienosowie, Krośniewie, Badułkinie, Płotkach, Łyrynie, Katereninie, Kozłowie, Wojnowie.

Tych gruntów ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od kopca narożnego gruntów cerkwie Świętego Georia, a wioski Bereskina, nad rzeczką Stranną. A za rzeczką wioski Załupina. Od tego kopca idąc rzeczką Stranną w górę, do drogi, która idzie z Berników do Beroskina, przy której dąb ze dwiema krzyżami i wrębami. Tąż rzeczką do wierzchowia idąc po drzewach różnych znamiona do ściany wielkiej przesieczonej błotami podle łuhu moszeńskiego. Tąż ścianą idąc wrębami, lasem czarnem i mszarzynami błotnemi do rzeczki Łętkowki [s. 168:] k[tór]y na[nieczytelne]a jedl[iny] wielkie, pod [lasem?] z wrębami mające [nieczytelne] mszarzynie, k[tór]e dziel[i] grunt Pasarę [?]. Od części [?] w niż idąc rzeczką Łetkowką [?] granicą do sosny z wrębami. Od tej sosny idąc trybem prostem, który dzieli grunt Dud[nieczytelny dłuższy fragment] z Jelniej do Smoleńska, przy którym nad ruczajkiem wiosną ciekącem kopiec. Od tego gościńca i kopca idąc ścianą przesieczoną, wrębami przez mszarzyny i mchy wedle dębu z krzyżami w rowek mały, który idzie ruczaj w rów wielki, starą granicą jakowlewską. Przy którym kopiec. Tą starą granicą polem idąc po różnych drzewach krzyże z wrębami do granice jakowlewickiej z Kazanowem, z boku osowkońskiej, na której kopiec, przez suchodół, do drogi, która idzie z Jakowlewic do Osowkina. Przy której kopiec na starej granicy osowskiej. Tą starą granicą idąc i wrębami po bok jesieniasz staryny, wrębami granicznemi do drogi, która idzie z Jakowlewicz do Iworu [dworu?]. Na której kopiec, dzieli grunt jakowlewicki i owdziejowski. Od tego kopca przez drogę idąc Łościną, starą granicą, w wielki rów w niż idąc do trzech rowów, między [sic!] między którem[i] jodła z krzyżami, która dzieli grunt deliziński [zeliziański?] i owdziejowski. Tąż starą granicą idąc lasem do drogi, która idzie z Sieliża do Iwonina, przy której kopiec między drogami. Od tych dróg i kopca prostą ścianą idąc lasem i wrębami po bok pustoszy Ogniowa, mchami do rzeki Sustromca. A przez Sustromiec w niż idąc w rzeczkę Prasałowkę. A rzeczką Prasałowką rowem w górę do drogi, która idzie przez Prusałowo z Łuhinowa do cerkwie Spasa Nieruckiego, przy której kopiec. Od tego kopca idąc drogą starą granicą po bok pustoszy Hieckowa [?] do ruczaja pod Nierybinem. Który ruczaj dzieli włość iwankowską a jelińską. Tym ruczajem w niż idąc, w rzeczkę Niczotkę. Rzeczką idąc w górę granicą jelińską pod pustosz Lenkowo w rowek mały przez pólko i rów wielki. Ścianą przesieczoną z wrębami do drogi, która idzie z pustoszy Bilniowa do Szatków, przy której kopiec. Od tej drogi i kopca idąc trybem do sianożęci, przy których w brzeźniku kopiec narożny gruntów nierockich, bytniewskich i szatkowskich. Od tego kopca idąc w pół sianożęci prostem trybem przez drogę małą z Nierody do Szadków w brzeźnik wrębami do pólka, przy którym kopiec. Idąc wrębami wedle gruntu szatkowskiego i nieżodzkiego, prostem trybem do drogi, która idzie z Sadków do Iwonicza, przy której kopiec. Od tego kopca drogą granicą ku Iwaninu idąc do rowku suchodołu, przy którym kopiec narożny usypany, który dzieli grunt nieżodzki, malejewski i deskiński. Od tego kopca tym suchodołem w niż idąc, do rowu, który idzie z pól leskiskich rowem w górę po bok Deskina starą granicą przez sianożęć do kopca przy drodze pod Moski do Deskina. Od tej drogi i kopca starą granicą przez rowy i góry idąc w wielki rów suchodół. Z którego ruczajkiem, przez sianożęci w rzeczkę Sustromiec. A rzeczką Sustromcem w górę w rzeczkę Bartenkę. Rzeczką Bartenką w górę granicą malejewską i onisinowską w prawo, w rowek. Przy którem kopiec [s. 169:]. Granicą starą suwarowską i owisinowską do drogi, która idzie z Nieżody do Iwonina. Przy którym kopiec. Tąż granicą starą idąc potem rowkiem małem z góry w rów [dłuższy fragment nieczytelny] … i nowych, w górę do drogi, która idzie z Nieżody do Tyszowa, przy której kopiec. Od tej drogi i kopca starą granicą, idąc wrębami [nieczytelne] Mozarek, po bok lasów mszarzystych, które graniczą grunt JMP Korzeniowskiego, JMP Karlińskiego i JMP Paska, od Tyszowa. Od tego rowu idąc starą granicą przez Mszarzyny do gościńca, który idzie z Jelniej do Smoleńska, przy którym kopców dwa: jeden JMP Karlińskiego, drugi JMP Pasków. Od tego gościńca i kopców idąc starą granicą mszarzynami błotnemi do granice starej autochowskiej, przy której kopiec narożny gruntów autochowskich, piotrowskich i tyszowskich, starą granicą idąc boczną wrębami do drogi, która idzie do cerkwie Świętego Georia z Tyczowa, przy której kopiec. Od tego kopca idąc wrębami granicą starą autochowską a bereskińską do drogi, która idzie z Autochowa do Bereskina i od cerkwie Świętego Gehoria, przy której kopiec. Od tego kopca idąc granica starą do kopca nad rzeką Stranną usypanego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W to ograniczenie zajął się grunt cerkwie Spasa Świętego, który wcale zachowując w starych granicach jako się w sobie ma. A iż wioska Słoń [?] JMP Paskowa, która jest między gruntami JMP Worońcowemi, w tej wymierzyło się włók cztyry morgów siedm do tej liczby włók trzechset, przydając tak, jako jest w starych granicach.

druga danina jana abrahamowicza paska 001Do tychże włók wyżej pomienionych wioska odległa Jaćwino [Jaźwino], w której wymierzyłem włók dwadzieścia cztyry granicami niżej opisanemi.

Pierwsza ściana granice od rzeczki Świnny, od nowej ściany wrębami, poniżej mostku, przy którem na brzegu kopiec, który dzieli grunt Lachowa. A rzeczką Świnną po bok ściany jaźwińskie panu Paskowi, [które] odcięte Królowi JKM zostali. Od tej rzeczki i kopca ścianą idąc nową wrębami do ruczaja Łopacionki, przy którem kopiec, tym ruczajem w górę suchodół, przy którym na brzegu kopiec, od tego suchodołu i kopca, idąc sianożęcią, po bok dębu, wrębami do drogi, która idzie z Szepielów do Jaźwina, przy której kopiec. Od tego kopca idąc ścianą przez pola jaźwińskie brzeźniakami zarosłe, których się część odcięła do gruntu pozostałego JKM prosto idąc, zajmując część mchu Jaźwina. A ze mchu w ścianę wrębami wyciętemi, idąc do drogi, która idzie z Horościna do Jaźwina, przy której kopiec. Tąż ścianą po bok dębów do drogi, która idzie z Zehałowa do Jaźwina, przy której kopiec. Od tego kopca, tąż ścianą, w ruczaj Jaźwinkę. A Jaźwiną w niż w rzekę Świną. A Świnną w niż przez drogę lachowską w niż do pierwszego kopca [nieczytelne]. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W ten obrąb zajęło się część gruntów błotnych mchów, ninacz niezgodnych, których nie kładę w tę pomiarę włók trzechset.

Kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie osypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzysta za przywilejem JKM wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc dzierżenie JMP Janowi Paskowi sędziemu grodzkiemu smoleńskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności [s. 170:] dałem ten list mój wymiaru i ograniczeniu, z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia jedenastego octobris roku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz