DANINA JM KNIAZIA MIKOŁAJA BOROWSKIEGO PODSTOLEGO ŻMUDZKIEGO

danina Mikołaja BorowskiegoMikołaj Borowski otrzymuje wymiar derewni Buławica, Borowskie i pustoszy Łobkowo, Bowinowo, Litwinowo, Połajkowo, Ziahino, Polanowo i innych we włości iwanowskiej. Przepisał WK, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 424 (skan 368)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za osobliwym od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego i starosty puńskiego etc. wiceadministratora ziemie siewierskiej, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók półtorasta JM kniaziu Mikołajowi Borowskiemu na Borowsku podstolemu żmudzkiemu dworzaninowi JKM kapitanowi dorohobuskiemu, mianowicie w derewniach Buławicy, Borowsku, w pustoszach Łobkowie, Bowinowie, Litwinowie, Połajkowie, Ziahinie, Polany – Zabołocie, Kembarowie, Denisowie, Achininie, Małaninie, Trussowie, Sawoskinie w województwie smoleńskim w stanie iwanowskim nad rzekami Łuczasą, Chmarą, Rozsazą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od kopca narożnego, który usypany na gruncie denisowskim przy brzegu rzeki Rozsazy, który dzieli grunt po lewej ręce panów Wacharłowskich. Od tego kopca i rzeki Rozsazy ścianą przesieczoną po drogę, która idzie z Rakowicz do Denisowa, przy której kopiec usypany. Od tego kopca i drogi tąż ścianą do drogi która idzie z Denisowa do Małanina. Tym drożyskiem i scianą przesieczoną do kopca narożnego, który na granicy małanińskiej. Od tego kopca w lewo przesieczoną do błota małanińskiego, przy którym kopiec usypany, który dzieli grunt po lewej ręce Pana Wacharłowskiego. Od tego kopca błotem małanińskim w górę do drogi, która z Łobkowa do koń[nieczytelne], przy której kopce. Od tego kopca starą miedzą włości dołhomowskiej i noz [nieczytelne] [prze]sieczoną krajem błota mszystego do kopca narożnego trzeciego, któ[ry usy]pany na brzegu ruczaja wiosną ciekącego, który dzieli grunt po lewej włók szpitalnych. Od tego kopca ścianą szpitalną i ruczajem wiosną ciekącem górę idąc do drogi, która idzie z Łahowczyna do Łobkowa, przy której kopiec usypany. Od tego kopca tymże rowem w górę w łosczyny i błota, w starą granicę buławicką, dołhomowską do drogi, która idzie z Buławice do Chosławicz. Przy której kopiec i jama kowalowa. Od tej drogi i kopca tąż starą granicą do kopca, który usypany na gruncie komorowskim. Od tego kopca przez mech komorowski do drogi babynowskiej, przy której kopiec. Od tego kopca i drogi starą granica, która dzieli grunt pana Wondygalskiego, w wielki mech ananiński. A mchem ananińskiem w górę przez mostek ananiński, którem [nieczytelne], który dzieli grunt pana Kryskiego. Tymże mchem do drogi [s. 425:], która idzie z Ananina do Berdubiak, przy której kopiec narożny usypany, który dzieli grunt pana Kryskiego [nieczytelne] …i drogi. Tąż starą granicą do kopca, który [nieczytelne] … od tego kopca ścianą przesieczoną [nieczytelne] …przy dwu drogach, które idą z Strusowa do Berdebiak. Od tych dróg tąż ścianą i rubieżami do drogi z Ananina do Buławicy idącej. Przy której kopiec. Tąż ścianą do kopca, w którym dąb z krzyżami, który zasypany na brzegu błota wielkiego trusowskiego. Błotem mszystym w wierzchowie Łuczosy. Łuczosą w niż do mostku, przy którem na brzegu kopiec, w którem dąb z krzyżami. Od tego kopca starą granica, która dzieli grunt po lewej ręce poczynku Czortowego. Ścianą w błoto połujowskie. Tymże błotem połujowskiem mszystem w błoto litwinowskie. Błotem litwinowskiem w łoszczynę, która dzieli grunt hrudziński z łobkowskim. Tąż łoszczyną do drogi, która idzie z Hrudzina do Łapkowa, przy której kopiec. Tąż Łoszczyną przez Obinki i drogę polańską, przy której kopiec usypany. Od tego kopca stara miedza ponowioną z rubiezami z hrudziniaską i łapkowską do wierzchowia ruczaja morikińskiego, przy którym kopiec. Tymże ruczajem w niż w ruczaj Arędę. A ruczajem Arędą w górę przez siedlisko Połanową, w mech bolszy. Tym mchem do drogi mikulińskiej i gościńca rosławskiego, przy których kopiec. Od tego kopca gościńcem rosławskim ku Smoleńsku do ściany przesieczonej panów Seplińskich, na której ścienie kopiec usypany przy gruncie rosławskim. Od tego kopca i gościńca w prawo, tąż ścianą znamionami w rzekę Rosazę, przy której na brzegu kopiec usypany na gruncie kimbarowskiem. Rzeką Rozsazą w górę do pierwszego kopca i ściany nowoprzesieczonej pana Wachanowskiego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzydzieści, mając przy sobie jenerała województwa smoleńskiego pana Jana Zdanowicza i panów szlachtę pana Krzysztofa Kamińskiego, pana Iwana Darzywodę, pana Wasilia Szeronosa, wymierzywszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc i dzierżenie prawa lennego wieczystego JM kniaziu Borowskiemu na Borowsku podstolemu żmudzkiemu.

Iż w tem obrębie buławickim według przywileju JKM pomiara włók stu pięciudziesiąt nie wyniosło, w drugim obrębie w temże stanie iwanowskim nową dodał pomiarą moją włók dwadzieścia przy derewni [Borowsku?] i Dziekciarowie, i na przyległych pustoszach Berezie, jako pomiara tych włók osiemnastu [?] wynosi nad rzeką Chmarą.

+ Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój mierniczy z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku, dnia siedemnastego novembris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz