Danina Jana Hochmana

ŁADYSKA WŁOŚĆ JAn hochmanJag 906, s. 323 (wg pierwotnej numeracji) [skan 292]

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

A przy mnie zesłany będąc p. Jan Paszkowski kapitan JKM bielski na miejscu komisarskim.

Czyniemy wiadomo tym listem naszem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem jaśnie wielmożnego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smol[eńskiego] starosty puńskiego etc, abyśmy wymierzyli gruntu do paszni i osady zgodnego włók piętnaście panu Janowi Hochmanowi, z łaski JKM prawem lennem konferowaną, mianowicie w wiosce Waśniowie, w pustoszach Suchorewie [Buchorewie? Puchorewie?], Jackowie, w województwie smoleńskiem, w starostwie bielskiem, we włości ładyskiej [nieczytelne] rzeką Wiejną leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. [Pierwsza ściana] granice od rzeki Wiejny i kopca narożnego, na brzegu tej rzeki Wiejny, przeciw zatoku w pagórku około dwóch olch usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce p. Hewla Ładyszyna, a prawej grunt pana Jana Hochmana Waśniowa. Od tej rzeki i kopca w prawo ścianą przesieczoną, znamionami na drzewach idąc do drogi z Ładyszyna do Waśniowa idącej, przez którą przeszed[ł]szy, między rostanią [rozstają?] wedle drogi z Maksima do Białej idącej usypany kopiec poboczny. Od tego kopca drogą maksimowską idąc wedle kopca pobocznego do rzeczki Terechowki, przy której po lewej ręce tej drogi usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce pana Hewla Ładyszyna, z drugiej strony przez rzeczkę Terechowkę, grunt JKM zamku Białej, a po prawej grunt pana Jana Hochmana Sucharowa. Od tej drogi i kopca w prawo rzeczką Terechowką w niż śrzodkiem idąc do gościńca z Wiazmy do Białej idącego, przy którym na brzegu tej rzeczki Terechowki około Olchy usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce przez rzeczkę Terechowkę JKM zamku Białej, z drugiej strony przez gościniec wiazemski grunt JKM Burakowa, a po prawej grunt pana Hochmana Jackowa. Od tej rzeczki i kopca w prawo gościńcem wiaziemskiem, idąc do kopca narożnego przy tymże gościńcu po prawej ręce, przeszed[ł]szy dolinkę, około olchy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Burakowa, a po prawej grunt pana Hochmana Jackowa. Od tego gościńca i kopca w prawo znamionami na drzewach do kopca pobocznego na granicy p. Zielińskiego około brzozy usypanego, tąż starą granicą pana Zielińskiego, wedle mchu do kopca narożnego w pagórku pod pustoszką Jackowem około brzozy usypanego. Od tego kopca w lewo do starej drogi z Wiaźmy do Białej idącej, przy której kopiec. Tąż ścianą znamionami na drzewach do drogi z Wackowa do Waśniowa idącej, przy której u wrót waśniowskich usypany kopiec. Tąż ścianą wedle kopca pobocznego w rów suchodół, a rowem suchodołem w rzekę Wiejnę, przy której na brzegu usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie pana Zielińskiego Markowa, a po prawej grunt pana Hochmana Waśniowa. Od tego kopca rzeką Wiejną w górę śrzodkiem idąc do pierwszego kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostateczne usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók piętnaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy za przywilejem JKM i za listem JMPana wojewody smoleńskiego podałem w moc, dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Janowi Hochmanowi. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy ten list nasz wymiaru i ograniczenia naszego, z podpisem rąk naszych i pieczęciami naszemi. P[isano] w Smo[leńsku] d[nia] dwudziestego czwartego novembris roku pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz