DANINA PANA JERZEGO BUDZISZEWSKIEGO

I i III danina Jerzego Budziszewskiego

I i III Danina Jerzego Budziszewskiego we włości raczyńskiej (ujezd smoleński województwa smoleńskiego). Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby.
©Jakub Brodacki
Poniżej mapka II daniny!

Pułkownika KJM

Jag 906, s. 263 (wg pierwotnej numeracji). Skan 248.

Jerzy Budziszewski otrzymuje wymiar derewni Bohatyrowo, Szuszczytyno, Rybołowo, Hitaino, Wałujowo, Jarczewo, Potapowo, Naryczyno, Łobowo oraz pustoszy Hrynowo, Podolnie, Owsianiki, Krywuszczyno, Pieskowo, Jaszyno, Synkowo, Wasiniż, Oleksiejowo, Piszczulino, Słotowo nad rzekami Chmością, Nadwą i Orleją w stanie raczyńskim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smole[ńskiego] przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMPanu Jerzemu Budziszewskiemu pułkownikowi JKM danym i za osobliwym listem od JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzysta JMPanu Jerzemu Budziszewskiemu, mianowicie w derewniach żyłych i pustych Bohatyrowie, Szuszczyrynie, Rybołowie, Hitainie, Wałujowie, Jarczewie, Potapowie, Naryczynie, Łobowie, pustoszy Hrynowie i Podolnie w pustoszach Owsianiki, Krywuszczynie, Pieskowie, Jaszynie, Sunkowie, Wasiniż, Oleksiejowie i [niezrozumiałe], Piszczulinie, Słotowie.

Iż w tę pomiarę JMPana Budziszewskiego przyległe dwie pustoszy moje własne w przywileju mianowane, to jest Olchowo, Piszczulino ustąpił, którem z tego obrębu mnie przyległe do Łużnego, wziąłem odmianę Stepikino, Lubkowo w województwie smoleńskim w stanie raczyńskim nad rzekami Chmością, Orleją leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Chmości od u[j]ścia rzeczki Storyszanki, która dzieli grunt po lewej ręce pana Pojeckiego rot[mistrza] JKM, a po prawej grunt JMPana Jerzego Budziszewskiego. Od tej rzeki i u[j]ścia w prawo rzeczką Hopyrzanką w górę idąc do kopca narożnego na brzegu na starej granice derewni Czortowa wielebnego w Bogu ojca władyki smoleńskiego usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce derewni Czortowa, a po prawej pustoszy Wasina pana Budziszewskiego. Od tej rzeczki i kopca w prawo powróciwszy starą granicą idąc do kopca pobocznego przy drodze z Tryświatu do Pieskowa idącej usypanego. Tą ścianą zakrzywioną, idąc znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce Tryświatu i Pokryszkina pana Milewskiego między dwiema rowy usypanego. Od tego kopca w prawo rowem śrzodkiem łuhu idąc w niż po bok pustoszy Brzoskina w rzekę Nadwę. A rzeką Nadwą w niż postąpiwszy do kopca winklowego narożnego, który dzieli grunt ze dwóch stron JMPana Budziszewskiego pustoszy Krywuszyna, a po lewej grunt pana Milewskiego Beroskina. Od tej rzeki i kopca w lewo powróciwszy prosto ścianą idąc znamionami na drzewach wyciętymi do drogi z Tryświatu do Raczyna idącej, przy której usypany kopiec na starej granicy Broskina i Jarcowa. Od tej drogi i kopca starą granicą broskinską idac znamionami na drzewach wyciętymi w starą granicę derewni wielebnego ojca władyki smol[eńskiego] Rusanowa. Tą starą granicą rowami zakrzywionymi znamionami na drzewach wyciętemi do starej granice Owsianników JMPana wojewody smoleńskiego do folwarku Michałowa należącej w lewej ręce, a po prawej grunt pana Budziszewskiego Wołujowa. Tą starą granicą Wyrostem Zostem [Gostem?] znamionami na drzewach wyciętemi idac rowami, suchodoły, łuhami do rzeczki Orlejki. A przez rzeczkę Orlejkę w lewo rów suchodołu w starą granicę derewnie Falkowicz i Rybołowów derewienkę. Tą starą granicą znamionami na drzewach wyciętymi idąc w starą granicę derewni Ratujowa wielmożnego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleń[skiego] w lewej ręce. A po prawej grunt JMPana Budziszewskiego Bohatyrowa. Tąż starą granicą miedzą wyniosłą zakrzywioną znamionami na drzewach wyciętymi do kopca pobocznego na brzegu rzeczki Orlej usypanego, który dzieli grunt derewienki Ratujowa, a po prawej grunt Bohatyrowa. Od tej ściany i kopca w lewo rzeczką Łośmianką śrzodkiem idąc w niż do gościńca wielkiego z Dorohobuża do Smoleńska idącego do mostu. Od tej rzeki i mostu w prawo gościńcem wielkiem idąc przez rzeczkę Nadwę ku Smoleńsku w rzekę Chmość. A rzeką Chmością w górę idąc do u[j]ścia rzeczki Stopyrzanki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwieście dziesięć wymierzano i dostateczne ograniczenie uczyniono.

II danina Jerzego Budziszewskiego

II Danina Jerzego Budziszewskiego we włości raczyńskiej (ujezd smoleński województwa smoleńskiego). Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby.
©Jakub Brodacki

Nie mogąc pomiarą trzechset włók według przywileju JKM wystarczyć, dodałem w drugim obrębie włók trzydzieści w derewienkach Wackowie, w Starej Kołoszynie w tymże stanie raczyńskim.

Których wiosek ograniczenie. Pierwsza ściana granice od rzeki Nadwy po starą granicę derewni Hryszkowa, na której na brzegu rzeczki Nadwy usypany kopiec. Tą ścianą hryszkowską i starską powróciwszy w prawo, idąc znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi do granice starej lubanowskiej p. Nowoszyńskiego strażnika smoleńs[kiego] w pół łuhów błotnych ninacz niezgodnych. Druga ściana granice tymiż łuhami błotnymi śrzodkiem idąc do kopca narożnego hulajowego przy drodze z Lubkowa do Mihowa idącej na starej granicy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce Poczynku, Lubkowa i Mihowa derewienki, a po prawej grunt p. Budziszewskiego Wackowa. Od tego kopca w prawo powróciwszy tą drogą ku Mihowu do kopca pobocznego na [sic!] ro[z]staniach piąciu dróg usypanego. Tąż drogą mihowską w górę idąc wedle znamion na drzewach do kopca narożnego około brzozy na gruncie mihowskim usypanego. Od tej drogi i kopca trochę w prawo powróciwszy prosto znamionami na drzewach w wierzchowie rowu wielkiego. A rowem wielkiem w niż wedle kopca w rzeczkę Nadwę. A rzeczką Nadwą w niż śrzodkiem idąc do kopca pierwszego narożnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W trzeciem obrębie do tych trzechset włók dodałem włók sześćdziesiąt w derewienkach leżącej Jurynia, Rataje, Miturynie, pustoszy Wołodonie, Batejowie, Osienczynie, Karcowie [Kariowie?] w województwie smoleńskim w stanie raszyńskim nad rzeczkami Orlejką i Wołczkiem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Orlejki, od u[j]ścia rzeczki Pietuszanki. Rzeczką Pietuszanką w górę idąc do drogi z Otrapina do Pietuchowki idącej po mostek, który dzieli grunt po lewej ręce pana Jana Szeligi Otrapina, a po prawej JMPana Budziszewskiego Osienuzyna [?]. Z rzeczki Pietuchowki w lewo starą granicą otrapińską i barcowską idąc miedzą wysoką zakrzywioną znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi w łuczek. A łuczkiem w górę trochę powróciwszy w lewo z łuczku w granicę pana Pierzszka. Tąż granicą do kopca narożnego na starych granicach usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Pierszka i w Bogu wielebnego ojca władyki smoleńskiego Tryświatu, a po prawej JMPana Budziszewskiego Raśnikowa [?]. Od tego kopca w prawo starą granicą miedzą wysoką trzyświacką, idąc znamionami na różnych drzewach wycietymi wedle kopców narożnych i pobocznych, które są mianowane w ograniczeniu wielebnego ojca władyki smoleńskiego do kopca narożnego w wierzchowiu ruczaju Wołczka usypanego. Tymże ruczajem Wołczkiem w niż idąc w rzeczkę Orlejkę. A Orlejką w popowę miedzę, która przedtym jest ograniczona wrębami na drzewach, kopcami usypano, przeciwko wioski Czadowiec w pół błot wielkich po starą granicę p. Szeliga [Szeligi?], która idzie miedzą wysoką znamionami na drzewach wyciętymi w rzeczkę Orlejkę. A Orlejką w górę do u[j]ścia rzeczki Pietuszanki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. W tych ograniczeniach kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi.

Które to włók trzysta wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc i w wieczyste dzierżenie prawa lennego JMPanu Jerzemu Budziszewskiemu. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia ośmnastegio juny Ad tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz